ΒΑΡΔΑΡΙΑ(ΒΑΡΔΑΡΙΚΗ) ΚΑΙ ΟΧΙ…”ΝΟΒΑ ΜΑΣΕΝΤΟΝΙΑ”!

ΒΑΡΔΑΡΙΑ(ΒΑΡΔΑΡΙΚΗ) ΚΑΙ ΟΧΙ…”ΝΟΒΑ ΜΑΣΕΝΤΟΝΙΑ”!

Μοιραστείτε το άρθρο:

Συνιστά κατάντημα διά τήν Έλλάδα ή έκ μέρους τών μειοδοτούντων πολιτικαντών τού λεγομένου…”δημοκρατικού τόξου”, -(οί όποίοι προσβάλλουν διά τής άντιπατριωτικής των στάσεως τήν Ίεράν έννοιαν τής Δημοκρατίας!)-, οί όποίοι συστοιχίζονται περί τήν θέσιν καί άπόφασίν των έκποιήσεως τού όνόματος τής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, άποκαλούντες ήδη, χωρίς αίδώ, τήν Βαρδαρίαν ή Βαρδαρικήν(Σκόποι)…<Νέα Μακεδονία>!!! Συμπεριφέρονται ώς δουλαγωγοί άλλοτρίων συμφερόντων!! Κατέστησαν ψοφοδεείς, άκόμη καί πρό τών θρασυτάτων καί ίταμών άθιγγανοβουλγάρων έπικυριάρχων τής Βαρδαρίας ή Βαρδαρικής!!


Οί όποίοι προκαλούν τόν Έλληνισμόν διά τών έξωφρενικών, τών προσβαλουσών τήν Ίστορικήν μας Μνήμην, τήν Ίστορίαν, καί τήν Έθνικήν μας Τιμήν άπαιτήσεών των διαστροφής τής ίστορικής καί έθνολογικής πραγματικότητος!!! Οί όποίοι καί έντρέπονται διά τήν άθιγγανοβουλγαρικήν των καταγωγήν, ούτοι οί τής σπείρας τών ίθυνόντων τήν Βαρδαρίαν ή Βαρδαρικήν(Σκόποι)!! Καί …άναζητούν άλλους,..ίστορικωτέρους καί…εύγενεστέρους …<προγόνους>(!!!), ώς τούς γόνους τού έκ Δωρίδος Μακεδνού!!!

makedonikh-hrakleia-monasthri

Μακεδονική Ηράκλεια (Μοναστήρι)
Οί τοιούτοι άθιγγανοβούλγαροι είναι ένεργούμενα, τό μέν τού Πανσλαυισμού, ένώ ύπείκουν στά κελεύσματα τών ΞΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, τών άγγλαμερικανών!! Οί όποίοι θέλουν νά έντάξουν είς τήν <Εύρωπαϊκήν Ένωσιν> καί τό <ΝΑΤΟ> μία <μαριονέττα> των, ίνα ένισχύσουν έτσι τήν θέσιν των είς τούς ώς άνω όργανισμούς!!
Οϋδέν ένδιαφέρον έπιδεικνύουν οί “Συριζανέλοι”, οί τού τάχα…<δημοκρατικού τόξου>, τά άλλοτε ένεργούμενα τού πανσλαυισμού καί τού σταλινισμού, ώς καί οί…δεξιοί, οί διά τών Γκλύξμπουργκ καταστάντες ένεργούμενα τού μισελληνικού γερμανισμού(τού διασώσαντος, μέ τήν σπείραν τών πραξικοπηματιών μπολσεβίκων, τήν τουρκιάν τό 1922!!) περί τών Έλλήνων, τών Έλληνοβλάχων τής Βαρδαρικής ή Βαρδαρίας, τών Έλλήνων τής Δαρδανίας καί τής Παιονίας, ώς βεβαίως καί τών Έλλήνων τής Βορείου Ήπείρου, τής Βορείου Θράκης, τής Άσιατικής Έλλάδος(Μικρασίας), τής Κριμαίας, τής Ίμβρου, τής Τενέδου, τής Κύπρου!! ΄Εχουν βολευθή είς τήν άθλιότητα τού έθνοφθόρου πολιτικαντισμού των καί έπιζητούν μόνον τήν…άταραξίαν των έπ΄ αύτού!! Καί…<…άς πάη καί τό παληάμπελον/δέν έννοιάζομαι σταλιά…>, κατά τό γνωστόν άσμα!! Ένώ έχουν περιαγάγει-άπαντες, διά πράξεων ή παραλείψεων!!- μέ τάς γνωστάς…<όμάδας πιέσεως>(<συνδικαλισμός>, έργολαβισμός κ.ά. τών χρηματολάγνων!!) τήν Έλλάδα είς τήν έξευτελιστικήν θέσιν τού διεθνούς έπαίτου!!!
Όχι έκποίησις τού όνόματος τής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ είς τήν σπείραν τών άθιγγανοβουλγάρων τής Βαρδαρίας ή Βαρδαρικής (Σκόποι)!(Ό δήμος Θεσσαλονίκης, διά τού δημάρχου του έτάχθη μέ προκλητικότητα κατά τού έδώ διοργανωθησομένου τήν 21ην Ίανουαρίου(Δίου) Συλαλλητηρίου ύπέρ τής Μακεδονίας!!).
Άμεσος διενέργεια ΔΗΜΟΨΗΦΊΣΜΑΤΟΣ άπαιτείται άπό ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ καί άπό ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, κατά, άπό τυπικής άπόψεως, τά σχετικώς προσφάτως διεξαχθέντα άπό “ΝΔ” καί “ΠΑΣΟΚ” κομματικά “δημοψηφίσματα” δι΄…άνάδειξιν… ήγεμόνων αύτών!!!

vardaria

Βαρδαρία ή Βαρδαρική
08.01.2018

Βασίλειος Πελασγός Γούσιος

 

Πηγή…

close

ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕΣT ΓΙΑ COVID-19

Δεν στέλνουμε spam! Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου


Μοιραστείτε το άρθρο: