ΒΑΡΔΑΡΙΑ, ΟΧΙ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”

ΒΑΡΔΑΡΙΑ, ΟΧΙ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”

Μοιραστείτε το άρθρο:

Άνακοίνωσις

1.-Ή συνηγορία Ίλλυριών-Άλβανών ύπέρ των Έθνικών μας Δικαίων είς την Μακεδονίαν.-

2.-Τό όνομα του Σκοπιανού κρατιδίου πρέπει να είναι Βαρδαρία. Και διά την άκρίβειαν: Πρώην Γιουγκοσλαυική Δικτατορία τής Βαρδαρίας.-

3.-Ό Δεκαεξάκτινος Άστήρ τής Βεργίνης είναι τό Λάβαρον τών Ίερατείων τών Μακεδόνων.-


4.-Τό πολιτικόν μας προσωπικόν έπιλογητέο παρά ένός άλλου ΑΣΕΠ.

 

1.ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΔΙΟΥ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ

Τό όνομα του Σκοπιανού κρατιδίου είναι Βαρδαρία. Και ούδέν έτερον. «Ήμασθε έμείς Μακεδονία μέχρι το 1945;», διερωτάτο, μειδιών, όμιλών ένώπιον της Έλληνικής τηλοψίας, Ίλλυριός(«Άλβανός») κάτοικος τής άλβανικής συνοικίας τών Σκοπίων, άνήκων είς τήν άριθμούσαν τό 35% τού πληθυσμού τού κρατιδίου τών Βαρδαριτών… Ό όποίος δεν έντρέπεται διά την καταγωγήν του…Άνήκει ούτος, ως και πάντες οί έν Βαρδαρία «Άλβανοί», είς τό Ίλλυρικόν-Πελασγικόν γένος τών Μολοσσών. Των Μολοσσάρων, ως καλείται σήμερον. Το όποίον έχει “έθνικόν” κέντρον  τό Τέτοβον(Τεούτα). Δηλαδή τήν πρωτεύουσα της δυτικής έπαρχίας του «κράτους» των ψευδομακεδόνων βουλγαριδών Ίλλυρίδος…Το άπό μακρού ήδη τεθέν ζήτημα άποσχίσεώς της άπό την σκοπιανήν «έπικράτειαν, έχει όδηγήσει είς άπόγνωσιν την κυβερνώσαν συμμορίαν των Σκοπίων. Την άνεξαρτησίαν και άναγνώρισιν της έν τοίς πράγμασιν ύπαρχούσης κρατικής της όντότητος τού κρατιδίου της ΄Ιλλυρίδος την άπεθάρρυναν τό 1991 και οί γνωστοί ζερβοδεξιοί και φασίζοντες «προοδευτικοί» «ήμέτεροι»… Άφήκαν άπρόσκοπτον το πεδίον δράσεως είς τους πασιδήλως έπιδιώξαντας νά άναδείξουν έναν έτερον έπιβουλέα κατά τής ΄Ελλάδος, τά “Σκόπια”… Τό κείμενον είς τάς κατεχομένας άπό βουλγαρίδας Βορείους ΄Ελληνικάς περιοχάς της Πελαγονίας, Δαρδανίας και Παιονίας κρατίδιον του ΝΑΡΚΩΤΙΚΟ-ΚΑΖΙΝΟ-ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ των Σκοπίων(των ΄Ελληνικών Σκόπων). Το έλεγχόμενον άπό την Συμμορίαν των ΄Ακατονομάστων της Ούασιγκτώνος… Είναι τούτο το έτερον μείζον  έθνικόν πρόβλημα άπειλής της έθνικής μας ύποστάσεως , μετά τήν Τουρκιάν(Τουρκιά και όχι «Τουρκία»)…Έτσι με ένα πρόσθετον έθνικόν θέμα, δεν θά έγείρωμεν κεφαλήν άνεξαρτησίας έναντίον τών “άλωνιζόντων” είς τόν εύρωπαϊκόν χώρον δολίους «συμμάχους» μας και τους έλέγχοντας αύτούς Άκατονομάστους προκλήτορας των τοιούτων ζητημάτων… Οί έν Έλλάδι «πολιτικοί» μας έκάθευδον και καθεύδουν…Έννοιάζονται μόνον διά τά κομματικά των μπακάλικα, δίδοντες είς τους έχθρούς της Δημοκρατίας ζερβο-δεξιούς, τους έπαγγελματίας σουλατσαδόρους έμπόρους του «έργατισμού» και του «έθνικισμού» τάς έπιδιωκωμένας άπό αύτούς προφάσεις, ίνα την λοιδωρούν…

2.-ΊΛΛΥΡΙΟΥ ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΙΣ ΩΤΑ ΜΗ ΑΚΟΥΟΝΤΩΝ

΄Εν ΄Ελλάδι ούδείς τόν ήκουσεν αύτόν τόν φιλαλήθη Ίλλυριόν-Άλβανόν τών  Σκόπων-Σκοπίων! Καί άπεδείχθη διά μίαν είσέτι φοράν ότι κατ’ ούδέν έννοιάζονται οί κατέχοντες διά τινας ήμέρα είσέτι τήν πολιτικήν έξουσίαν καί οί άντιπολιτευόμενοι αύτούς άρχηγοί τών έτέρων τριών έν τηι Βουλή κομμάτων διά τό γεγονός ότι οί ίθύνοντες νύν τών Σκοπίων είναι μία συμμορία μισελλήνων…΄Η όποία έτυχεν …είδικής πρός τούτο …«διαπαιδαγωγήσεως» είς τήν …σχολήν άνθελληνικών δράσεων, τήν άνήκουσαν είς τό γνωστόν «λόμπυ» τών ΄Ακατονομάστων, οί όποίοι και κατέχουν άπό τουρκοκρατίας ίκανά μέρη-οίκόπεδα της Πατρίδος, την όποίαν άπελευθέρωσαν με το αίμα των Έλληνες…Καί θέλει νά θεμελιώση τήν έξουσίαν της, είς αύτήν τήν έστίαν παραγωγής καί διακινήσεως ήρωϊνης είς τήν Εύρώπην, τά Σκόπια(οί άρχαίοι Έλληνικοί Σκόποι),διά τής κλοπής τής Ίστορίας τού ΄Εθνους τών ΄Ελλήνων!!! Καί δή τού Γένους αύτών τών Μακεδόνων!…Άπό τούς όποίους ήλκων τήν καταγωγήν των Θηβαίοι τε καί Λάκωνες, οί Φρύγες και οί Γαλάται, καθώς και οί Κέλται(με έπίκεντρον τον οίκισμόν της Χλωρίδος) της Εύρώπης πάσης… Οϋτε το καραμανλικόν, ούτε το παπανδρεϊκόν, ούτε το παπαρρήγιον, ούτε το τσίπρειον, ούτε το (οίκο)-λογικόν(;) κόμμα έλαβον την φιλοτιμίαν ν΄ άσχοληθούν με το καίριον θέμα της Έθνικής μας έπιβιώσεως: το έν έξελίξει σχέδιον των Άκατονομάστων προς άλωσιν, διά της έγκαταστάσεως  ύπερ-βάσεων όπλων συγχρόνου πολέμου είς Δαρδανίαν(Σκόποι-Σκόπια), της μέχρι των βορείων ύπωρειών του ΄Ολύμπου, του Άγίου Πανελλήνων Όρους, νύν Έλλαδικής έπικρατείας μας,!…

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων ή κόρη τού Κ. Μητσοτάκι, ή κ. Ντόρα, άντί άντιμετωπίσεως τής γενικής κατακραυγής καί άπαιτήσεως άμέσου άπομακρύνσεώς της άπό τήν κυβέρνησιν και την πολιτικήν ζωήν του τόπου, άφέθη άνενόχλητος νά μεθοδεύη «λύσιν» του Μακεδονικού, μέ …«σύνθετον όνομασίαν καί  γεωγραφικόν προσδιορισμόν»!!!…  Και έτέλει ύπό τάς έπιδοκιμασίας μάλιστα και τάς εύλογίας τών …χαγάνων, των…«πατριαρχών» καί των…ίμάμηδων τής δεξιάς καί τής άριστεράς!…Έτσι οί προστάται τής σκοπιανής κυβερνητικής συμμορίας τών φθεγγομένων βουλγαριστί, τών έχόντων σερβικά όνόματα καί τό πλείστον έλληνικά μέ …πολωνικήν κατάληξιν έπώνυμα, τής διοικούσης τό Σκοπιανόν Κρατίδιον άμερικανοθρέπτου αύτής σπείρας, θέλει άρχίσει, άφού άρπάξη τό όνομα «Ματσεντόνια», νά έγείρη, μετά τούτο, διαρκείς άπαιτήσεις είς βάρος της ΄Ελλάδος!… Καί να έπιδιώξη έδαφικάς διεκδικήσεις κατά τής χώρας μας…Να μας… «άπελευθερώση» ήμάς τους Βορείους Έλληνας άπό τον…«Έλληνικόν ζυγόν»!!! Άλλωστε έχει διδαχθεί σχετικώς τήν τοιαύτην τακτικήν καί μεθόδευσιν άπό τήν μεταπολεμικώς έναντι ήμών έπιδεικνυομένην συμπεριφοράν τών κατεχόντων τήν ΄Ανατολικήν Θράκην, τήν Μικρασίαν, τήν ΄Ιμβρον, τήν Τένεδον καί τήν Βόρειον Κύπρον «τούρκων»… Τών συγκροτούντων δηλαδή την Τουρκιάν κινεζοφώνων…΄Ητοι τών …κρεολών-μούλων άπογόνων γενιτσάρων, μικρασιατών, θρακών, ήπειρωτών, βλάχων, κρητών, κυπρίων, άλβανών, κ.λ.π, τών χαρακτηριζομένων ως…«τούρκων» με έλληνικά κλπ. Χαρακτηριστικά!!!… Δηλαδή άπάντων τούτων το πρώτον έκμουσουλμανισθέντων καί άκολούθως έκτουρκισθέντων, οί όποίοι καλούνται «τούρκοι»….Τοιούτοι όμως άκραιφνείς τούρκοι είναι οί ίουγούροι κινέζοι, οί οίκούντες είς την κοιτίδα των πραγματικών τούρκων…

3.-Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΠΟ ΤΟ «ΑΣΕΠ»…

Τοιαύτη είναι ή άναισθησία των «πολιτικών» μας… «Δρούν» διά της άδρανείας των…Όπερ είναι και ή άπόδειξις της άνεπαρκείας του μεγαλυτέρου μέρους του πολιτικού ήμών προσωπικού! Το όποίον και πρέπει να τεθή είς το έρμάριον της έπαισχύντου ίστορίας του… Διό, έπιβάλλεται όπως:έκείνοι οί όποίοι μέλλεται ν΄ άσχοληθούν με τά κοινά και να προσφέρουν είς τον τόπον πραγματικώς, θα πρέπει να είσέρχωνται είς τον πολιτικόν βίον, κατόπιν έπιτυχών έξετάσεων ένώπιον εύρείας Έπιτροπής ένός είδικού παραρτήματος του ΑΣΕΠ. Είς αύτήν την διαδικασίαν θα έλέγχεται το ποιόν, ό χαρακτήρ, ή κοινωνική των συνεισφορά και έργασία, αί γνώσεις της έθνικής και πολιτικής μας είδικώτερον ίστορίας και αί προτάσεις των ένδιαφερομένων περί του πρακτέου έπί της έθνικής και πολιτικής μας ζωής … Έτσι ίσως έκλείψουν είς το μέλλον τά…παντοπωλεία  προσδοκιών, τά όποία καλούνται «κόμματα»…Κόμματα προσωποπαγή, δεσποτάτα έπί μερών καθ΄ έκαστον, του Πολιτικού Σώματος…΄Ετσι ως λειτουργούν, άπαξιώνουν την Δημοκρατικήν ΄Αρχήν…Πέραν του ότι πλείστοι όσοι έκ των συμφυρομένων είς τά κόμματα μόνον διά τους όντως δημοκρατικούς άγώνας των δεν διεκρίθησαν… Και δίδουν προσχήματα είς τους έχθρούς του Δημοκρατικού ίδεώδους να το σπιλώνουν…

4.-ΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΣ ΘΕΜΑΤΑ

Βεβαίως, πέραν του Μακεδονικού, άνοικτά είναι τά θέματα του ΄Ελληνισμού της Μικρασίας, των Καλλιστράτων του Πακιστάν, της Κύπρου και των δισχιλίων Άγνοουμένων της Κυπριακής Τραγωδίας, την όποίαν προπαρεσκεύασεν και έκτέλεσεν τον Αύγουστον του 1974 ό Άβραάμ Μπέν ΄Ελεαζάρ, ό γνωστώτερος ως…Χένρυ Κίσσιγκερ…΄Ο όποίος δεν προσήχθη είσέτι ένώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης με τά έν Κύπρω,΄Ελλάδι και «Τουρκία» όργανά του, ως έγκληματίας πολέμου, διά όλα, βεβαίως, τά πραξικοπήματα, είς τά όποία συνέπραξεν.΄Ερευνητέα προς τούτο πλήρως τά θέματα των πραξικοπημάτων χουντοσυμμοριών είς ΄Ελλάδα τώ 1967, Χιλήν τώ 1973 και Κύπρον τώ 1974… ΄Αλλά είναι…δυνατόν να σκοτίζονται δι΄ αύτά τά ζητήματα οί βολευμένοι είς την «Βουλήν» ψευδοεκπρόσωποί μας; Τους καθοδηγούν, όπου θέλουν, κάποιοι παρασιτούντες έργατοπατέρες, ίνα άσχολούνται μόνον με την λεγομένην «οίκονομίαν» των παρασιτούντων άστών και έργατοϋπαλλήλων είς τά άστυ, τά οίκιστικά αύτά καρκινώματα… Πέραν της καταβαραθρουμένης  τοιαύτης «οίκονομίας» των  βιούντων το πλέιστον με δανεικά Έλλήνων, ούδέν έτερον… Ούτε περί Πατρίδος, ούτε περί Γλώσσης, ούτε περί Πολιτισμού, ούτε περί Φύσεως, ούτε περί Θρησκευτικής Άποκαταστάσεως(όλική έπαναφορά Όλυμπισμού) κ.ά. ένδιαφέρονται οί συγχνάζοντες είς το βουλευτικόν πρυτανείον…

5.-ΟΙ ΨΕΥΔΟΠΡΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΑΤΡΙΩΤΑΙ

Ώρισμένοι έκ του ψευδοπροοδευτικού χώρου, τελούν ήδη έν άπογνώσει, ως βιούντες τώρα το γεγονός της καταδίκης των, άπό την κοινωνίαν, των άθλιοτήτων των είς βάρος των ΄Εθνικών μας Δικαίων… Καθώς και ένεκα της άλαζονικής των συμπεριφοράς, ως άπαξιούντες και ύβρίζοντες τον Πατριωτισμόν πάντων, άνεξαρτήτως κομματικής έντάξεως, Έλλήνων… Συνετάχθησαν ούτοι άπροσχηματίστως και ύπερφρόνως με τά σπάζοντα και καίοντα τά πάντα ναρκωμανή παράσιτα των ΄Εξαχρείων του άτυχούς Άστεος των ΄Αθηνών… Και δεν μετενόησαν δι΄ αύτήν των την άθλιότητα.!.Έξακολουθούν όμως την ίδίαν τακτικήν των… Δεν συνετίζονται έκ του ότι ή κοινωνία πάσα τους άπορρίπτει μετά άηδίας… Και τους καταδικάζει ήδη είς το περιθώριον του ίσχύοντος πολιτικού συστήματος… Είναι  άδιάφοροι παντελώς διά τήν άρξαμένην νέαν ύπονόμευσιν τής Έπικρατείας μας είς τήν Βόρειον ΄Ελλάδα(Μακεδονία), το Αίγαίον και την Κύπρον… Ούδέποτε έννοιάσθησαν διά τους ΄Ελληνας των Σκοπίων, τους Έλληνας «άγνοουμένους» πολεμιστάς και πολίτας Έλλαδίτας και Κυπρίους, τους άπαχθέντας τώ 1974 άπό την Κύπρον είς Μικρασίαν(όχι Τουρκίαν) άπό τους ύποβοηθηθέντας άπό άγγλοαμερικανούς έπιδρομείς βασιβουζούκους. Άδρανείς οί ίδιοι, ψέγουν καί μέμφονται τώρα και τους….ρασοφόρους(!!!) έπί …«έθνικισμώ»!!!  Δηλαδή άπώλεσαν πάσαν αίσθησιν του γελοίου…

6.-Ο ΗΛΙΟΣ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ: ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΕΘΝΙΣΜΟΥ

΄Αλλά πού είναι ό ρασοφορικός…έθνικισμός; Οί ρασοφόροι παρίσταντο είς τά διοργανούμενα άπό πατριωτικάς όργανώσεις, -περιλαμβανομένων ένεργών πολιτών,και οίκολογούντων, άδεσμεύτων άπό το κλίμα και τους…άποήχους τής ζερβοδεξιάς συγκυβερνήσεως τώ 1992-, τότε Έθνικά Πατριωτικά Συλλαλητήρια της Θεσσαλονίκης και των ΄Αθηνών,  διά τους ίδικούς των και μόνον λόγους… Ένας τούτων ήτο ότι είς τά Σκόπια ύπήρχεν… «σχισματικός» βουλγαρίζων πρωτορασοφόρος… «άρχιεπίσκοπος»… της… «έκκλησίας των Μακαντόνσκι» βουλγάρων!…Άλλά όμως ύπέστειλαν την τοιαύτην «ζέσιν» των διά παρουσίαν είς ύπέρ Μακεδονίας και ΄Ελλάδος Συλλαλητήρια, όπου έπάλλετο μεταξύ των Πατριωτών το Σήμα του Δεκαεξακτίνου ΄Αστέρος, όταν έπληροφορήθησαν  ότι τόν Λάβαρον τών Αίγών, τό φέρον τόν Δεκαεξάκτινον ΄Ηλιον(τόν «Ήλιον τής Βεργίνης»), έστί τό Σήμα τής ΄Εθνικής μας ΄Ολυμπικής Θρησκευτικότητος!… Ότι ήτο -καίείναι- το Λάβαρον των Ίερατικών Μακεδονικών μας Όλυμπικών  Έσμών!… Και έκτοτε δεν θέλουν ούτε να το ίδούν πλέον είς τά ΄μμάτιά των!!! Καί όχι, βεβαίως, καί να το ύπερασπισθούν άκόμη…  ΄Ας άφήσουν όμως οί άβροδιαίτοι του ψευδοδιεθνισμού τούς ρασοφόρους, τούς εύθυνομένους κατά τό άπαν διά τήν τοιαύτην κατάντιαν τού ΄Ελληνισμού και άς πάυσουν να μεταδίδουν τοιαύτα έπαίσχυντα ψεύδη πώς τάχα οί ρασοφόροι… «καθοδηγούν» τον ΄Ελληνικόν Πατριωτισμόν…Αν κάποιος τον καθοδήγει, αύτός ήτο ή μεγάλη Πατριωτική Δημοκρατική Παράδοσις, όταν οί ζερβοδεξιοί ήσαν ύπέρ της «μικράς και άτίμου Έλλάδος»… Αύτός ό Πατριωτισμός ύπάρχει είς την ψυχήν παντός αίσθανομένου ότι κατάγεται έξ έκείνων, οί όποίοι έλαβον άπό τον Θεόν Φωστήρα, τον Προμηθέα, το Φώς της Ένανθρωπίσεως και της Γνώσεως…Και όφείλει να σέβεται τους άοιδίμους Προγόνους του, τους Έλευθέρους και Εύψύχους παράγοντας του Παγκοσμίου Πολιτισμού, τους ΄Ελληνας Προγόνους…

7.-ΟΙ ΠΑΡΑΛΗΡΟΥΝΤΕΣ… «ΑΝΤΙΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ»…

΄Ας παύσουν οί τοιούτοι «άντιεθνικιστές» ν΄ άσεβούν προς την άλήθειαν… Και αύτοί και οί άλλοι, οί  άκόμη άμετανόητοι σλαυόδουλοι, οί όποίοι άκούουν περί του Μακεδονικού ΄Αγώνος 1904-1912 και γεμίζουν…φλυκταίνας άπό την μισελληνικήν των λύσσαν!… Και έκείνοι, οί όποίοι, ως μη όφείλουν, άμαυρώνουν το έξοχον Οίκολογικόν Κίνημα με τά γελοία… «άντιεθνικιστικά» των καμώματα…Ένώ έπιβάλλεται να καταγγέλουν παντού και πάντα την Συμμορίαν των Σκοπίων, ως ρυπάνασα και μολύνασα τά μάλα τον ΄Ιερόν, τον ΄Αξιόν Ποταμόν, τον Ποταμόν…Όπου οί Μακεδόνες Πρόγονοί μας έλούοντο πρό πάσης Ίεροπραξίας πλησίον των Ίερών των παναρχαίων Έλληνικών Οίκισμών της Γής του έκ Φθίας Μακεδόνος-Μακεδνού. Και οί βοσκοί έπίναμε μέχρι του 1970 έκ των ρεόντων είς Αύτόν  καθαρών ύδάτων … Και όφείλει να θέση τέρμα είς τάς ύπονομευτικάς του ζωτικού μας Μακεδονικού χώρου συμπεριφοράς του πάς  άλλος, έκ τών άποδεικνυόντων διά των μισελληνικών παραληρημάτων των ότι κατοικούν είς λάθος χώραν, την ΄Ελλάδα, προς την όποίαν άσεβούν… Αύτή ή όποία τους τρέφει…΄Αφού οί πλείστοι τούτων είναι κρατικοδίαιτοι…Και έν τούτοις δέχονται νά έκχωρήσουν είς έτεροκινήτους βουλγαρίδας σκοπιανούς λωποδύτας τό έθνικόν όνομα τής Μακεδονίας(«σύνθετος όνομασία», «μέ γεωγραφικό προσδιορισμό» καί άλλας τοιαύτας άηδίας καί άήθεις έπινοήσεις διαφόρων γραικυλιζόντων)!!!… Όταν και βούλγαροι άκόμη ίστορικοί καταγράφουν ως «Γκραίκικα» τά μέρη της Πιερίας, τής Ήμαθίας και της Πέλλης, δηλαδή των περιοχών της ΄Ιστορικής Μακεδονίας, ένώ «τούρκοι» γεωγράφοι τά καταγράφουν ως «ρωμλούκια», ήτοι Χώρα των «Ρωμηών»(Έλλήνων)… Πρός αύτούς τους έγχωρίους άφίλους της Μακεδονικής Ίδέας του ΄Ελληνισμού θα πρέπει να τους ύποβάλλεται έν παντί το έρώτημα: διατί άπαξιώνουν τον Πατριωτισμόν των ΄Ελλήνων…Και διατί καθυβρίζουν τούς ύπεραμυνομένους των ΄Εθνικών μας Δικαίων και συνιστούν είς πάντας και έν παντί την… «σιωπήν» και την… «ψυχραιμίαν» έναντι των έπερχομένων άπό βορράν και άνατολήν είς τον τόπον δεινών; Τι συμβαίνει και σύρονται όπισθεν ξένων προπαγανδών, στρεφομένων κατά της νύν έθνικής μας έπικρατείας;.

Ταύτα άφορούν και τινάς κινουμένους είς τον χώρον των Έλληνοθρήσκων… Είναι τινές άφ΄ ύψηλού κρίνοντες τήν κοινωνικήν καί πολιτικήν μας ζωήν…Οί όποίοι όφείλουν όμως νά άναρωτηθούν: έχουν πράξει τί διά τήν έθνικήν ύπόθεσιν τής Μακεδονίας, τής Μικρασίας, της Βακτρίας, τής Κύπρου; Τούς ένδιαφέρουν τά έθνικά μας θέματα, ή παριστάνουν τούς ύπερκειμένους τοιούτων …έφημέρων πραγμάτων; Πέραν τού ότι καμώνονται καί τούς …χατμάνους τού (έθνικού) χώρου τών ΄Ελλήνων Θρησκευτών…

8.-ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΘΕΟΙ ΣΩΖΟΙΕΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εύχηθώμεν: Πάντες οί Όλύμπιοι Θεοί μας είησαν Παραστάται μας. Και ό Διόνυσος Κάβειρος Καδμίλλος Δημήτριος, Πολιούχος Θεός της πόλεως των Θεσσαλονικέων,  του όποίου την Θείαν Παρουσίαν έπεκαλέσθημεν προσφάτως διά τελέσεως Θείας Λειτουργίας προς τιμήν του, φωτίσοι μέ τό Φώς της Εύδαιμονικής του Παρουσίας, τής ΄Αγάπης και της Θυσίας Του τάς καρδίας πάντων ήμών πρός …Αύτοαναγνώρισιν. Δέν λέγομεν μέ τό Φώς τού ΄Ενθουσιασμού καί τής Αύτογνωσίας, διότι τούτο έστί νύν …πολυτέλεια. δι΄ ήμάς τους άμοίρους έσωτερικής Γνώσεως συγχρόνους ΄Ελληνας…..Όπως φωτίσοι και τάς καρδίας έκείνων, αί όποίαι έσκληρύνθησαν καί έσκοτίσθησαν έξ ύπερφιάλου έγωπαθείας και άλαζονείας… Καί ό Θεός τής ΄Ισορροπίας τών Κοσμικών Δυνάμεων, τής Τάξεως είς τάς κοινωνίας τών άνθρώπων, ό ΄Αρης, έσοιτο ήμίν Άρωγός καί Παραστάτης. Ή Έλλάς προώρισται να ζήση και θα ζήσει, όχι μόνον έπειδή το είπεν ό άοίδιμος Πατριώτης και Δημοκράτης Χαρίλαος Τρικούπης… Έπειδή είναι άναγκαιότης ή ύπαρξίς της είς τον σύγχρονον , τον χωρίς πίστιν είς τά Ίδεώδη της ΄Ελευθεροβουλίας  κόσμον…

Θεσσαλονίκη, 13 Ήραίου 2009 μ.΄Α.Τ. (μετά ΄Απολλώνιον Τυανέα)

Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος, νομικός

Εθνικός Θρησκευτικός Όλυμπικός Σύλλογος «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»

Έδρα: Θεσσαλονίκη (www.ellanikos.gr)

close

ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕΣT ΓΙΑ COVID-19

Δεν στέλνουμε spam! Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου


Μοιραστείτε το άρθρο: