«Βομβαρδισμένη πόλη» η αγορά πληροφορικής από τον νέο Φορολογικό Νόμο. Παρακρατούν φόρο 20% στις πωλήσεις αδειών λογισμικού ! ! !

«Βομβαρδισμένη πόλη» η αγορά πληροφορικής από τον νέο Φορολογικό Νόμο. Παρακρατούν φόρο 20% στις πωλήσεις αδειών λογισμικού ! ! !


Απόλυτα αιφνιδιασμένη είναι αγορά πληροφορικής και δη οι εταιρείες που έχουν σχέση με ξένο και ελληνικό λογισμικό, τυποποιημένου και μη, εξ αιτίας της παρακράτησης φόρου 20% που επιβάλεται επί της αξίας των αδειών που πωλούνται από εταιρείες πληροφορικής. Συγκεκριμένα στον πρόσφατο Φορολογικό Νόμο 4172, που δημοσιεύθηκε στις 23 Ιουλίου 2013, με τίτλο «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» υπάρχει διάταξη, η οποία έχει αναστατώσει πλήρως όχι μόνο τον κλάδο λογισμικού, αλλά και όλες τις εταιρείες που έμμεσα ή άμεσα έχουν σχέση με πώληση ή διακίνηση λογισμικού. 

Το νέο αυτό «εφεύρημα», αν εφαρμοστεί ως έχει, θα κάνει την αγορά λογισμικού και όχι μόνο αυτήν να μοιάζει «βομβαρδισμένη πόλη» όπως την χαρακτήρισαν στελέχη της αγοράς, καθώς η παρακράτηση φόρου, και μάλιστα 20%, θα στερήσει την ελάχιστη ρευστότητα των εταιρειών πληροφορικής που έχουν σχέση με άδειες λογισμικού.

Συγκεκριμένα στο Αρθρο 38 αναφέρεται κατά λέξη:


Ο όρος «δικαιώματα» σημαίνει το εισόδημα που αποκτάται ως αντάλλαγμα για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή επιστημονικού έργου, συμπεριλαμβανομένων των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές και αναπαραγωγής βιντεοκασετών, λογισμικού για εμπορική εκμετάλλευση ή προσωπική χρήση, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, προνομίων, σχεδίων ή υποδειγμάτων, σχεδιαγραμμάτων, απόρρητων χημικών τύπων ή μεθόδων κατεργασίας ή σε αντάλλαγμα πληροφοριών που αφορούν βιομηχανική, εμπορική ή επιστημονική πείρα, οι πληρωμές για τη χρήση βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού, για τη χρήση τεχνικών μεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας, τεχνογνωσίας (knowhow), αποτελεσμάτων ερευνών, αναδημοσίευσης άρθρων και μελετών, καθώς και οι πληρωμές για συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά μέσω δικτύων πληροφορικής σε βάση δεδομένων επίλυσης προβλημάτων, την ηλεκτρονική λήψη (downloading) λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, ακόμα και στην περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα αποκτώνται για προσωπική ή επαγγελματική χρήση του αγοραστή, την εκμίσθωση βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού και εμπορευματοκιβωτίων και λοιπών συναφών δικαιωμάτων.

Και o “βομβαρδισμός” συνεχίζεται στο Αρθρο 62 με τα εξής:

Οι ακόλουθες πληρωμές υπόκειται σε παρακράτηση φόρου: α) μερίσματα, β) τόκοι, γ) δικαιώματα (royalties), . . . [ συνέχεια ]

και ο «βομβαρδισμός» καταλήγει στο Αρθρο 64, που αναφέρει πως:

Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου είναι οι εξής: α) για μερίσματα δέκα τοις εκατό (10%), β) για τόκους δεκαπέντε τοις εκατό (15%), γ) για δικαιώματα (royalties) και λοιπές πληρωμές είκοσι τοις εκατό (20%),

Και ακολουθεί και το .  .  . BPR
Και σαν μην έφτανε η εξωπραγματική απαίτηση της παρακράτησης 20% στις πωλήσεις αδειών λογισμικού 
ο Φορολογικός Νόμος έπιασε και το Bussines Process Reengineering [ ΜπιΠιΑρ-BPR ] για τους έχοντας αγγλοσαξωνική κουλτούρα.

Συγκεκριμένα στο Άρθρο 51 αναφέρονται τα παρακάτω:

Μεταφορά λειτουργιών
Κάθε επιχειρηματική αναδιάρθρωση, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως εγχώρια ή διασυνοριακή αναδιοργάνωση λειτουργιών, περιουσιακών στοιχείων, κινδύνων ή και επιχειρηματικών ευκαιριών, την οποία πραγματοποιούν ή στην οποία εμπλέκονται συνδεδεμένα πρόσωπα με συνδεδεμένα κέρδη εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου:

α) Οι λειτουργίες, τα περιουσιακά στοιχεία, οι κίνδυνοι ή και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που αναδιοργανώνονται, μεταφέρονται ή μεταβιβάζονται ή αναθεωρούνται συνολικά ως «πακέτο μεταβίβασης» για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνονται υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία, οι χορηγήσεις αδειών χρήσης, καθώς και οι μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων.

β) Σε περίπτωση κατά την οποία λόγω επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης διενεργείται μία συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών, οι οποίες συνιστούν μεταβίβαση ή χορήγηση άδειας χρήσης υπεραξίας ή άϋλων περιουσιακών στοιχείων, η μεταβίβαση αυτή ή η χορήγηση άδειας χρήσης πρέπει να γίνεται έναντι αντίτιμου σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική αξία των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τις σχετικές λειτουργίες και τους κινδύνους («πακέτο μεταβίβασης»).

Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται ιδίως μεταβιβάσεις ή χορηγήσεις αδειών χρήσης μεμονωμένων περιουσιακών στοιχείων σε συνδυασμό με λειτουργίες και κινδύνους που πρέπει να θεωρηθούν στενά συνδεδεμένες.

Ηδη το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΕ κινείται για να διακριβώσει την έκταση του «βομβαρδισμού» του Κλάδου, όμως όπως μπορείτε να διαπιστώσετε παρακράτηση 20% σε πωλήσεις που συνήθως πληρώνονται με πίστωση είναι απλώς θανατική καταδίκη.

 

Εν αναμονή εξελίξεων . . .

Πηγή…