ΕΥΧΑΙ ΕΠΙ ΤΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ

ΕΥΧΑΙ ΕΠΙ ΤΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ


0 0 ψήφοι
Article Rating

Τό Δ/Σ τού έν Θεσσαλονίκη έδρεύοντος ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ” άπευθύνει τάς θερμάς αύτού εύχάς πρός τούς Έλληνας Όλυμπιστάς θρησκευτάς, τό μέν τούς φέροντας τά όνόματα ΗΡΑΚΛΗΣ καί ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ώς έορτάζοντας τήν όνομαστικήν αύτών έορτήν κατά τήν ήμέραν τής 25ης μηνός Διονυσίου (Δεκεμβρίου), ότε τελούμεν οί Έλληνόθρησκοι τά ΔΙΟΝΥΣΟΥΓΕΝΝΑ καί τά ΗΡΑΚΛΟΥΓΕΝΝΑ, τό δέ τούς φέροντας τό όνομα ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ, ώς έορτάζοντας τήν 1ην μηνός Δαδιφορίου (Ίανουαρίου), ότε τελείται ή γενέθλιος ήμέρα τού Θεοχρήστου ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΤΥΑΝΕΩΣ, τού Ίατήρος Ψυχών καί Ήμιθέου, ίνα δυνηθούν νά έπιτελέσουν κατά τόν κάλλιον τρόπον τό κατ΄ αύτούς είς τόν Έθνικόν μας σκοπόν τής Έπανεθνικεύσεως τού Θρησκευτικού μας βίου καί σωτηρίας τής Πατρίδος άπό τούς έπαπειλούντας αύτήν έσωτερικούς καί έξωτερικούς κινδύνους.

Έρρωσθε καί εύδαιμονείτε! Οί ήμών μεθ΄ ήμών.

Έν Θεσσαλονίκη τή 22.12.2009 μ.Ά.Τ.
Τό Δ/Σ τού “ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ


0 0 ψήφοι
Article Rating
Εργαστήρια Κυριαρχίας Θεών

Συνδρομή
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα θέλαμε τις σκέψεις σας, σχολιάστε.x