Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ


0 0 ψήφοι
Article Rating

Την Κυριακή 21.2.2010 εορτάζεται από την ορθόδοξη εκκλησία η λεγόμενη «Κυριακής της Ορθοδοξίας». Ένας φίλος μας, μου έστειλε το παρακάτω κείμενο των 7 αναθεματισμών τους οποίους ψάλλουν στις εκκλησίες οι ορθόδοξοι εβραιοχριστιανοί ιερείς κάθε Κυριακή της ορθοδοξίας και κάθε χρόνο και επί 1167 χρόνια κατά των Ελλήνων ως και τις λοιπές σχετικά πληροφορίες που σας παραθέτω κατωτέρω, ως και άλλα σχετικά λίαν ενδιαφέροντα κείμενα.

Το κείμενο των αναθεματισμών είναι ένα μικρόν απόσπασμα  από το «Συνοδικό της Οικουμενικής Συνόδου» που έγινε στην Κωνσταντινούπολη το 843 μαχχ η οποία  Σύνοδος  επικύρωσε το τέλος της ταραχώδους περιόδου δύο αιώνων εικονομαχίας και απεφάσισε την αναστήλωση των εικόνων στους ορθόδοξους Ναούς.
Το Συνοδικό  αυτό συντάχθηκε επί τη ευκαιρία της αναστηλώσεως των εικόνων, που έγινε από τους Αυτοκράτορες Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ και της μητέρας του Θεοδώρας, επί του Πατριάρχου Μεθοδίου. Μέσα στις πάνω από δέκα πυκνογραμμένες σελίδες του, και σε 123 κεφάλαια, μακαρίζονται όσοι συνέβαλαν στη νίκη της ορθόδοξης πίστης, ενώ αναθεματίζονται αυτοί που την πολέμησαν και οι ιδέες τους δηλαδή εικονομάχοι, μονοφυσίτες, μονοθελίτες, αρειανιστές και άλλοι «αιρετικοί». Το κείμενο όμως αυτό έχει ως εξής:

1. Τοις ευσεβείν μεν επαγγελομένοις, τα των Ελλήνων δε δυσσεβή δόγματα τη Ορθοδόξω και Καθολική Εκκλησία, περί τε ψυχών ανθρωπίνων, και ουρανού και γης και των άλλων κτισμάτων αναιδώς ή μάλλον ασεβώς επεισάγουσιν, Ανάθεμα γ'

2. Τοις την μωράν των έξωθεν (=Ελλήνων) φιλοσόφων λεγομένην σοφίαν προτιμώσι, και τοις καθηγηταίς αυτών επομένοις, και τας τε μετεμψυχώσεις των ανθρωπίνων ψυχών, ή και ομοίως τοις αλόγοις ζώοις ταύτας απόλλυσθαι, και εις το μηδέν χωρείν δεχομένοις, και δια τούτο, ανάστασιν, κρίσιν, και την τελευταίαν των βεβιωμένων ανταπόδοσιν αθετούσιν, Ανάθεμα γ'

Εργαστήρια Κυριαρχίας Θεών

3. Τοις λέγουσιν, ότι οι των Ελλήνων σοφοί και πρώτοι των αιρεσιαρχών, οι παρά των επτά αγίων και Καθολικών Συνόδων, και παρά πάντων των εν Ορθοδοξία λαμψάντων Πατέρων αναθέματι καθυποβληθέντες, ως αλλότριοι της Καθολικής Εκκλησίας δια την εν λόγοις αυτών κίβδηλον, και ρυπαράν περιουσίαν, κρείττονες εισί κατά πολύ, και ενταύθα και εν τη μελλούση κρίσει, και των ευσεβών μεν και ορθοδόξων ανδρών, άλλως δε, κατά πάθος ανθρώπινον ή αγνόημα, πλημμελησάντων, Ανάθεμα α'

4. Τοις τα Ελληνικά διεξιούσι μαθήματα, και μη δια παίδευσιν μόνον ταύτα παιδευομένοις, αλλά και ταις δόξαις αυτών ταις ματαίαις επομένοις, και ως αληθέσι πιστεύουσι, και ούτως αυταίς ως το βέβαιον εχούσαις, εγκειμένοις, ώστε και ετέρους, ποτέ μεν λάθρα, ποτέ δε φανερώς, ενάγειν αυταίς και διδάσκειν ανενδοιάστως, Ανάθεμα α'

5. Τοις μετά των άλλων μυθικών πλασμάτων, αφ' εαυτών και την καθ' ημάς πλάσιν μεταπλάττουσι, και τας Πλατωνικάς ιδέας ως αληθείς δεχομένοις, και ως αυθυπόστατον την ύλην παρά των ιδίων μορφούσθαι λέγουσι, και προφανώς διαβάλλουσι το αυτεξούσιον του Δημιουργού, του από του μη όντος εις το είναι παραγαγόντος τα πάντα και ως Ποιητού πάσιν αρχήν και τέλος επιτιθέντος εξουσιαστικώς και δεσποτικώς, Ανάθεμα α'


6. Τοις δεχομένοις και παραδιδούσι τα μάταια και Ελληνικά ρήματα, ότι τε προΰπαρξις εστι των ψυχών, και ουκ εκ του μη όντος τα πάντα εγένετο, και παρήχθησαν οτι τέλος εστι της κολάσεως η αποκατάστασις αύθις της κτίσεως και των ανθρωπίνων πραγμάτων, και δια των τοιούτων λόγων την Βασιλείαν των Ουρανών λυομένην πάντως και παράγουσαν εισάγουσιν, ήν αιωνίαν και ακατάλυτον αυτός τε ο Χριστός και Θεός ημών εδίδαξε, παρέδοτο, και δια πάσης της Παλαιάς και Νέας Γραφής ημείς παρελάβομεν, ότι και η Κόλασις ατελεύτητος, και η Βασιλεία αΐδιος, δια των τοιούτων λόγων εαυτούς τε απολλύουσι, και ετέροις αιωνίας καταδίκης προξένοις γενομένοις, Ανάθεμα γ'

7. Έτι, τοις αυτοίς φρονούσι και λέγουσι, κτιστήν είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν, και ενέργειαν της τρισυποστάτου Θεότητος, ως κτιστήν εκ τούτου πάντως, και αυτήν την θείαν ουσίαν αναγκαζομένοις δοξάζειν. κτιστή γαρ κατά τους Αγίους ενέργεια, κτιστήν δηλώσει και φύσιν. Άκτιστος δε, άκτιστον χαρακτηρίσει ουσίαν καντεύθεν ήδη κινδυνεύουσιν εις αθεΐαν παντελή περιπίπτειν και την Ελληνικήν μυθολογίαν, και την των κτισμάτων λατρείαν, τη καθαρά και αμώμω των Χριστιανών Πίστει προστριβομένοις. μη ομολογούσι δε, κατα τας των Αγίων θεοπνεύστους θεολογίας, και το της Εκκλησίας ευσεβές φρόνημα, άκτιστον είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν και ενέργειαν της τρισυποστάτου Θεότητος, Ανάθεμα γ'.

Και ενώ οι αναθεματισμοί, κατά τον φίλο μας, αφορούσαν τους εικονομάχους, μονοφυσίτες, μονοθελίτες, αρειανιστές και άλλους «αιρετικούς», τελικά αναφέρεται αποκλειστικά στους Έλληνες! Πέραν αυτού:

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ότι αναθεματισμούς και αφορισμούς έκανε η ορθοδοξία κατά πολλών αξίων τέκνων της Ελλάδος π.χ. τους Κολοκοτρωναίους (ιδέ περιοδικό ΔΑΥΛΟΣ, τεύχος 267), τον Αλέξαν­δρο Υψηλάντη και τους επαναστάτες του (οι οποίοι αγωνίστηκαν για μια ελεύθερη πατρίδα, τον εθνάρχη Ελευθέριο Βενιζέλο), τον γίγαντα της λογοτεχνίας και φιλόσοφο Νίκο Καζαντζάκη κλπ.

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ότι αγιοποίησαν τον εγκληματία αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, τον οποίο επιπλέον χαρακτήρισαν και μέγα και ισαπόστολο, γιατί εξασφάλισε πολιτική κάλυψη στην ορθοδοξία, ενώ τους ελάχιστους ιερείς π.χ. Παπαφλέσσα και Αθανάσιο Διάκο οι οποίοι όχι μόνον πολέμησαν ηρωικά για μια ελεύθερη πατρίδα αλλά έδωσαν και ότι πολυτιμότερο είχαν, την ζωή τους, δεν τους αγιοποίησαν. Μάλιστα τον Παπαφλέσσα τον διέβαλαν επιπλέον (ΔΑΥΛΟΣ, τεύχος 267).

Εκ των προαναφερθέντων προκύπτει ότι το μίσος και η μισαλλοδοξία της ορθοδοξίας ειδικά κατά του ελληνισμού είναι πρωτοφανής και εκ πρώτης όψεως ακατανόητη γιατί δεν έχω ακούσει αναθεματισμούς της ορθοδοξίας ούτε κατά άλλων λαών οπαδών άλλων θρησκειών π.χ. κατά των Ιαπώνων ή των Κινέζων ή Ινδών οι οποίοι είναι οπαδοί πολυθεϊστικών θρησκειών ούτε κατ' άλλων λαών οι οποίοι κατέσφαξαν τους Έλληνες π.χ. τους Τούρκους, τους Ρωμαίους, τους Γότθους (Αλάριχο) κλπ.

Είναι ακατανόητο να αναθεματίζουν εμάς τους Έλληνες επί 1161 χρόνια (από το 843 μαχχ έως σήμερα) για την νίκη τους κατά των εικονομάχων, μονοφυσιτών, μονοθελιτών, αρειανιστών και άλλων αιρετικών όπως λέγουν με την βοήθεια του Θεού Γιαχβέ.

Συνεπώς
Το μένος της Ορθοδοξίας στρέφεται ΜΟΝΟΝ κατά του Ελληνισμού και δικαιολογημένα αναρωτιόμαστε: Γιατί αυτό το μίσος της Ορθοδοξίας αποκλειστικά κατά του Ελληνισμού;

Για να γίνει κατανοητό γιατί η Ορθοδοξία (ως η ορθή δόξα του θεού Γιαχβέ) αναθεματίζει τον Ελληνισμό, πρέπει να κατανοήσουμε τι αντιπροσωπεύει ο μοναδικός θεός των ορθοδόξων εβραιοχριστιανών, ο Γιαχβέ, και τι  αντιπροσωπεύουν οι θεοί των Ελλήνων και οι Έλληνες.

Ο ΘΕΟΣ ΓΙΑΧΒΕ, Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ.

Ο θεός-Γιαχβέ:

ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ αφού έχει περιούσιο λαό, είτε λέγονται εβραίοι (Δευτερονόμιο, κεφάλαιο Ζ', εδάφια 1-16) είτε εβραιοχριστιανοί.

ΈΧΕΙ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΜΑΝΙΑ αφού εμπνέει τους οπαδούς του να διαπράττουν εγκλήματα (Δευτερονόμιο, κεφάλαιο Κ', εδάφια 16-17 και ΑΡΙΘΜΟΙ, κεφάλαιο ΛΑ', εδάφια 1, 2, 7, 15, 17 κλπ). Αλλά και οι εβραιοχριστιανοί εκδήλωσαν έμπρακτα ανάλογη συμπεριφορά όταν απέκτησαν κρατική εξουσία, πράγμα που σημαίνει ότι υπό τις εμπνεύσεις του θεού Γιαχβέ κατά τον σκοτεινό Μεσαίωνα συνέστησαν εκκλησιαστικά δικαστήρια και βασάνιζαν και έκαιγαν στην φωτιά ανθρώπους, έκαιγαν βιβλιοθήκες, κατέστρεψαν έργα τέχνης και τα ιερά άλλων θρησκειών.

ΕΜΠΝΕΕΙ ΤΗΝ ΜΑΥΡΗ ΜΑΓΕΙΑ, γιατί υπό τις εμπνεύσεις αυτού του θεού οι εβραιοχριστιανοί έχουν στα τυπικά τους τελετές αφορισμών και αναθεματισμών που έχουν όλα τα χαρακτηριστικά τελετών μαύρης μαγείας.

Επομένως αυτός ο Θεός Γιαχβέ δεν είναι ο δημιουργός τους Σύμπαντος αλλά είναι το πνεύμα του κακού και θεός του σκότους δηλαδή είναι ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ.

Οι θεοί των Ελλήνων

Οι θεοί των Ελλήνων είναι οι θεοί του Φωτός. Το απολλώνιο φως και η θεά της σοφίας ενέπνευσαν τους Έλληνες να δημιουργήσουν έναν πολιτισμό που θαυμάζουν όλοι εκτός από τους Ορθοδόξους εβραιοχριστιανούς οι οποίοι επιπλέον τον διαβάλουν, όπως θα δείτε κατωτέρω στα sites του Ανώνυμου Απολογητού.

Συμπέρασμα

Ο Θεός Γιαχβέ-Διάβολος έχει ως μόνον εμπόδιο για την παγκόσμια επικράτησή του στον πλανήτη Γη τους Έλληνες και τους εκτός Ελλάδος ιδεολογικά Έλληνες οι οποίοι είναι παιδιά του Φωτός (θεού ος) και κληρούχοι της Σοφίας. Έτσι λοιπόν οι Έλληνες, κατ' επιθυμία του Γιαχβέ, πρέπει να συκοφαντηθούν και να εξοντωθούν και αυτό έπραξαν και πράττουν ακόμα και σήμερα οι οπαδοί του και, μην σας φανεί υπερβολή, αν τους δοθεί η ευκαιρία θα ξανανοίξουν κρεματόρια.

Πρώτα χριστιανοί!

Το ιερατείο της ορθοδοξίας, δεν γνωρίζω αν αυτό ισχύει για όλους ή για ορισμένους, λέγουν ότι είναι πρώτα χριστιανοί και κατόπιν Έλληνες (π.χ. ο Πρωτοπρεσβύτερος κ. Χρήστου με επιστολή του στο περιοδικό Δαυλός) και το Έλληνες το προσθέτουν γιατί είναι πολίτες ενός κράτους που λέγεται Ελλάς, ενώ την εποχή που ήμασταν υπό ρωμαϊκή κατοχή και κατόπιν υπό τουρκική έλεγαν ότι είναι μόνον χριστιανοί (π.χ. ο Σχολάριος είχε πει στον Μωάμεθ τον Πορθητή ότι είναι μόνον χριστιανός ….)! Το Έλληνες το θεωρούν μίασμα και αν μπορούσαν να το απαρνηθούν πλήρως θα το έκαναν με μεγάλη τους ευχαρίστηση αφού τους Έλληνες τους κατασυκοφαντούν όπως φαίνεται από τα sites του Ανώνυμου Απολογητού κατωτέρω.

Εβραιοχριστιανοί & Εβραιοχριστιανοσιωνιστές

Ο όρος ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ οφείλεται στο ότι: α) το μεγαλύτερο μέρος της «βίβλου» (δηλαδή του ιερού βιβλίου των χριστιανών) το αποτελούν τα ιερά βιβλία των Εβραίων και τα υπόλοιπα, η καινή διαθήκη, είναι εξαρτημένα από τα ιερά βιβλία των Εβραίων γιατί παραπέμπουν σ' αυτά και συνεπώς ο χριστιανι­σμός δεν μπορεί να υπάρξει ως θρησκεία χωρίς τα ιερά βιβλία των Εβραίων δηλαδή είναι θρησκεία μέσα από την θρησκεία των Εβραίων (ιουδαϊκή αίρεση), β) ο ιδρυτής του χριστιανισμού (ο Ιησούς) ήταν Εβραίος και θεωρείται από τους χριστιανούς ως ο αναμενόμενος μεσσίας των Εβραίων και γ) ο Ιησούς έλεγε ότι δεν ήλθε να κα­ταργήσει την εβραϊκή θρησκεία αλλά για να την συμπληρώσει. Επομένως ο χριστιανισμός είναι η «συμπληρωμένη» εβραϊκή θρησκεία.

ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ή ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΙΩΝΙΣΤΕΣ είναι οι εβραιοχριστιανοί οι οποίοι επιπροσθέτως προσπαθούν να εμφανίσουν τους Έλληνες ότι έκαναν ανθρωποθυσίες, ότι ήταν ανθρωποφάγοι, ότι ήταν ομοφυλόφιλοι, ότι ήταν παιδεραστές, ότι τις γυναίκες τις είχαν στους γυναικωνίτες και οι άνδρες διασκέδαζαν με πόρνες κλπ. Παράλληλα προσπαθούν να αποδείξουν ότι οι Έλληνες ό,τι έχουν να παρουσιάσουν τα αντέγραψαν από άλλους λαούς και ιδιαίτερα από τους εβραίους και τους αφρικανούς!

Ας ληφθεί άποψη το εξής εκπληκτικό:

  1. Την απόρριψη του αφροκεντρισμού την υποστηρίζει μια εβραία στο θρήσκευμα, η οποία επίσης υποστηρίζει και την προσφορά των αρχαίων μας προγόνων στην ανθρώπινη κοινότητα!
  2. Οι Έλληνες εβραίοι στο θρήσκευμα είναι φιλέλληνες.

Επομένως τον ανθελληνισμό τον υποστηρίζουν μόνον οι εβραιοχριστιανοσιωνιστές όπως προκύπτει από τους κατωτέρω διαδικτυακούς τόπους του Ανώνυμου Απολογητή και έχουν ως εξής:

1. τις ανθρωποθυσίες ελλήνων για χάρη του Πελασγικού Δία
http://www.geocities.com/anonymos_apologitis/gr/ancient/thisies.htm ;

2. Την εκπόρνευση ελληνίδων στα ιερά της Φοινικικής θεότητας ς;
http://www.geocities.com/anonymos_apologitis/gr/ancient/a-naoi.htm ;

3. την λατρεία πέων και αιδοίων ως αντιπροσωπευτικών δειγμάτων της εκ φιλοσοφίας  περιγραφόμενης” θεότητας
http://www.geocities.com/anonymos_apologitis/gr/ancient/a-thriskia.htm ; http://www.geocities.com/anonymos_apologitis/gr/ancient/karnabalia-a.htm

(τομέας καρναβάλια)

4. την λατρεία θεών που συνουζιάζονται με ζώα;
http://www.geocities.com/anonymos_apologitis/gr/ancient/ktinobasia.htm ;

5. θεών που είναι και αδελφές;
http://www.geocities.com/anonymos_apologitis/gr/ancient/Antinoos.htm

6. θεών που είναι αυτοκράτορες ρωμαίοι (κατακτητές) και της θεάς ρώμης
http://www.geocities.com/anonymos_apologitis/gr/ancient/augustus.htm

7. την λατρεία ερμαφροδιτικών θεοτήτων
http://www.geocities.com/anonymos_apologitis/gr/ancient/ermafroditos.htm ;

8 .της θρησκείας εκείνης που αν αποκάλυπτες τα μυστήρια σου άξιζε θάνατος;
http://www.geocities.com/anonymos_apologitis/gr/ancient/eleysinia.htm

(σαν να λέμε σήμερα να πηγαίνεις στο βαπτήσι και αν τυχόν μιλήσεις για το τι είδες να σε σκοτώσουν..σε αρέσει;)

9.  τον πολιτισμό της δουλείας;
http://www.geocities.com/anonymos_apologitis/gr/ancient/douelias.htm

10. της έκθεσης των βρεφών και του Καιάδα;
http://www.geocities.com/anonymos_apologitis/gr/ancient/kaidas.htm

11. της ομοφυλοφιλικής παιδεραστίας στο γυμνάσιο
http://www.geocities.com/anonymos_apologitis/gr/ancient/pedofilia.htm

(δεν έχει τελειώσει)

12. της θέας τύχης του καζίνου που έχει κλείσει ένα σωρό σπίτια και οικογένειες;
http://www.geocities.com/anonymos_apologitis/gr/ancient/tixi-thea.htm

13. του εξεφτελισμού της γυναίκας στον γυναικωνίτη ενώ ο άνδρας διασκεδάζει στο σαλόνι με τις πόρνες;
http://www.geocities.com/anonymos_apologitis/gr/ancient/a-ginaika.htm

14. της ψεύτικης μαντικής
http://www.geocities.com/anonymos_apologitis/gr/ancient/manteia.htm

Τα ανωτέρω στοιχεία βασίζονται σε παρερμηνείες άρθρων περιοδικών και σε σαθρές απόψεις φανατικών ανθελλήνων εβραιοχριστιανοσιωνιστών και σε παραχαραγμένα κείμενα. Ας σημειωθεί ότι εκ του πονηρού δεν λήφθηκαν υπόψιν στοιχεία που ανατρέπουν αυτές τις ανθελληνικές απόψεις π.χ. το βιβλίο του Αδ. Γεωργιάδη με τίτλο ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΣΤΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, Ο ΜΥΘΟΣ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ, έκδοση έτους 2002, το οποίο σας συνιστώ να μελετήσετε.

Και μόνον η σύνταξη αυτών των εμετικών διαδικτυακών τόπων (sites) αναδεικνύει αλλά και αποδεικνύει τις θέσεις και τις διαθέσεις του συντάκτη τους αλλά και όσων κρύπτονται πίσω του υπό το σκότος της ανωνυμίας. Η ανωνυμία δείχνει ΔΕΙΛΙΑ. Όμως εκείνος ο Ανώνυμος που δείχνει προκλητική συμπεριφορά με απαξιωτικές και προσβλητικές εκφράσεις προς τους άλλους, είναι ΘΡΑΣΥΔΕΙΛΟΣ.  Οι θρασύδειλοι κινούνται μόνον στο σκοτάδι της ανωνυμίας τους και δεν αντέχουν στο φως της ημέρας.

Σχετικά με την ορθοδοξία σας συνιστώ να μελετήσετε το βιβλίο του Γεωργίου Καρανικόλα με τίτλο «ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ, Η ΣΥΜΦΟΡΆ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» έκδοση , που βασίζεται σε αποδεδεγμένα τεκμήρια. Επίσης και το βιβλίο του Βασίλη Μισύρη με τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ, Έκδοση Ευρώτας.

Διομήδης Αττικός

0 0 ψήφοι
Article Rating

Συνδρομή
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα θέλαμε τις σκέψεις σας, σχολιάστε.x