ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟΝ KAI ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ, Η ΕΚΠΤΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ

ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟΝ KAI ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ, Η ΕΚΠΤΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ


0 0 ψήφοι
Article Rating

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

ΘΕΜΑ:ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟΝ KAI ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ,
Η ΕΚΠΤΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ


Τήν 17ην παρελθόντος Ίουνίου 2009 μ.΄Α.Τ. έδημοσιεύθη είς τήν έφημερίδα “ΤΟ ΒΗΜΑ” έπιστολή, τήν όποίαν άπηύθυναν φοιτηταί Έλληνικών Σπουδών τού 4ου Πανεπιστημίου τών Παρισίων πρός τόν Γάλλον ύπουργόν ς γεγραμμένην είς τήν ΄Ελληνικήν. Είς τήν όντως ΄Ελληνικήν. Είς τήν ν τού ος. Καί όχι είς αύτό τό ύπόλειμμα γλώσσης, τό όποίον ώρισμένοι έμπαθείς καί άγράμματοι, άμέτοχοι τής Έλληνικής Αίσθητικής, τό άποκαλούν διά τού ψευδωνύμου… “δημοτική”(!!!) γλώσσα!… Τήν ψυχαροτριανταφυλλιδικήν ψευδοδημοτικιάν…Βεβαίως ή πλειονότης τού Δήμου(τού Λαού) τών αύτομορφωθέντων καί τών στοιχειωδώς πεπαιδευμένων ΄Ελλήνων θεωρεί Δημοτικήν ν έκείνην τού ΄Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντου. Καί όχι έκείνην τού ΄Αλεξάνδρου Πάλλη καί τής αύτού παρέας τών άργοσχόλων τού Λονδίνου καί τών Παρισίων, τών μαστροχαλαστών τής γλωσσικής ήμών παραδόσεως καί τής αίσθητικής.

΄Αμα τή δημοσιεύσει τής ώς άνω έπιστολής θά έπρεπεν νά είχεν προκληθή τό ένδιαφέρον τών ίθυνόντων τών τής ς(τής νύν ΄Απαιδευσίας) πραγμάτων…΄Επίσης καί όλου τού Πολιτικού ήμών Προσωπικού.Καί νά συγχαρούν τού τοιούτους Γάλλους φιλέλληνας, τούς έχομένους τής ΄Ελληνικής ς Γαλάτας… Νά τούς καλέσουν νά έπισκεφθουν τήν ΄Ελλάδα καί νά τούς παράσχουν πάν μέσον πρός διευκόλυνσιν τών σπουδών των έπί τής ΄Ελληνικής Γλώσσης… Καί νά τούς προβάλουν είς τό Πανελλήνιον ώς ύποδείγματα φιλοτίμων πνευματικών άνθρώπων.΄Εν είδος,  τό όποίον ήρχισεν νά σπανίζη έν ΄Ελλάδι άπό 40ετίας.Καί άκολούθως νά προβληματισθούν…Νά άναζητήσουν τά αίτια τής πασιφανούς όπισθοδρομήσεως τών ΄Ελληνικών Σπουδών είς τήν ΄Ελλάδα. ΄Επρεπε νά φιλοτιμηθούν, ώς κύριοι ύπεύθυνοι τής νύν γλωσσικής ήμών άφασίας καί τής ξενομανίας(ξενογλωσσίας-άγγλομανίας-άμερικανομανίας), ν΄ άνακαθορίσουν τήν στάσιν των έναντι τού άείποτε σοβούντος Γλωσσικού ήμών Ζητήματος. Καί ν΄ άναζητήσουν τάς άναγκαίας προϋποθέσεις διά τήν άναβάθμισιν πάλιν τού ένδιαφέροντος τών Πανελλήνων πρός μελέτην, σπουδήν, γνώσιν καί χρήσιν τής καθόλου ΄Ελληνικής Γλώσσης. ΄Οπερ θά προέλθη διά τής άρσεως τού άνασχετικού τής γλωσσικής ήμών έξελίξεως παράγοντος τού γλωσσικού ψευδοδημοτικισμού.΄Ομως ούδέν έγένετο…Όπως είς τούς λοιπούς τομείς τού έθνικού ήμών βίου, ούτω καί έπί τού καιρίου Γλωσσικού μας Προβλήματος πνεέι πλήρης άπνοια… Τά καθυποβάλλει ό έθνικός ήμών Λήθαργος…Ένδεχομένως,ίσως ύπάρχει είς τήν… “γραμμήν” τών “αρμοδίων(πολιτικών  “φιλολόγων, “λογοτεχνάδων”, “δημοσιόγραφων”) ή σκέψις τής έν τώ μέλλοντι άποβολής καί αύτού τού λυμφατικού ήμών λεξιλογίου… Καί τής άντικαταστάσεως τής μεταξύ ήμών έπικοινωνίας, άντί λέξεων, διά…νευμάτων!…
Κατά τά λοιπά, θεωρώμεν ότι οί συντάκται τής έν λόγω έπιστολής πρέπει νά τύχουν πάραυτα τής χορηγήσεως ίδιότητος ΄Ελλήνων πολιτών…Τόσον αύτοί, όσον καί οί Βάσκοι φιλέλληνες, οί όποίοι τιμούν τήν Γλωσσικήν μας Κληρονομίαν, τήν όποίαν έμείς άπό συμπλέγματα κατωτερότητος έχομεν άποποιηθή!…Είναι σαφώς περισότερον ΄Ελληνες έναντι πολλών άλλων… Τόσων έγχωρίων, όσον καί…έπηλύδων… Είναι οί άνωτέρω Έλληνομαθείς, όχι άπλώς φιλέλληνες…΄Ενώ  είςτήν ΄Ελληνικήν ν, κυριαρχεί πλήρης μισελληνικότης πάντων τών ίθυνόντων…΄Εγκαταλείψαμεν τήν ν, τό Συντακτικόν καί τήν Γραμματικήν, ώς  διεμορφώθησαν άπό τήν Σχολήν τού ΄Αδαμαντίου Κοραή… Άλλά δέν ένδιεφέρθημεν διά τήν είσαγωγήν τού ΄Ελληνικού ΄Αλφαβήτου καί τοιύ ΄Ελληνικού Λεξιλογίου(όχι έκείνου τής “σχολής” τού κ. Γ.Μπαμπινιώτου) είς τήν στοιχειώδη έκπαίδευσιν τών Έλλήνων τού Πακιστάν, τών Καλλασαίων(θρησκευτικώς ΄Ελληνορρύθμων(Όλυμπιστών), ώς καί τών μουσουλμάνων)…΄Αμελήσαμεν τά μάλα…Δι΄ αύτό μάς προκαταλαμβάνουν οί βαρδαρίται(“σκοπιανοί” βουλγαρίδαι)! Καί είσάγουν είς τήν χώραν τών Καλλασσαίων τήν ίδικήν των σλαυικήν γλώσσαν καί τό “κυριλλικόν” άλφάβητον…΄Ως καί τόν κίβδηλον καί ψευδεπίγραφον “μακεδονισμόν” τών… “μακεντόνσκι”…Διευκολύνομεν, όσον…δυνάμεθα, τήν κατά τού ΄Ελληνισμού συνωμοσίαν τών γνωστών…΄Ακατονομάστων του έν   παγκοσμίου διευθυντηρίου…Οί όποίοι χρησιμοποιούν τήν κυβερνώσαν τήν Βαρδαρίαν σπείραν είς τά κατά τού ΄Ελληνισμού της Βορείου ΄Ελλάδος καταχθόνια σχέδιά των!…΄Αρκεί κανείς νά προσεγγίση είς τό Δίον ή τάς Αίγάς ή τήν Αίανήν, ή τά Πετράλωνα τής ς “περιηγητάς” βαρδαρίτας. Νά παρακολουθηση ίδίοις όμμάσι  καί ώς ώτακουστής,τάς φλυαρίας τών “ξεναγών” όμάδων βουλγαριδών βαρδαριτών έπισκεπτών τών ώς άνω ΄Ιερών μας Τόπων…Όπου οί τοιούτοι θρασείς καί “λαλίστατοι” σλαυόγλωσσοι διαστροφείς τής ίστορικής άληθείας, λέγουν τόσον είς τούς ΄Ελληνας συνομιλητάς των, όσον καί πρός τά…πληρώματα τών τοιούτων… όργισμένων “μακεντόνσκι” ‘έπισκεπτών” μας,  πώς “…τήν ν τούς τήν έχουν κλέψει οί ΄Ελληνες…”!…Καί έχουν μείνει, έκ τούτου…όρφανοί!… ΄Εμείς τούς ύπενθυμίζομεν τούς 400.000 Έλληνας Βλάχους, τό 1.500.000 τών Ίλλυριών-΄Αλβανών, τούς 300.000 Σέρβους, τού ΄Αθιγγάνους, τού Γύφτους(Αίγυπτίους), τούς τουρκοφώνους μουσουλμάνους κ.λ.π κατοίκους όλους τής Βαρδαρίας….Οί όποίοι, πέραν τών σλαυογενών, κάτοικοι όντες τού τοιούτου κρατιδίου, έχουν αύτοπροσδιορισθή άνευ έντροπής διά τήν καταγωγην των. Διά τήν βουλγαρικήν των καταγωγήν έντρέπονται μόνον οί τής σπείρας, ή όποία έλέγχη τήν διοίκησιν καί τόν στρατόν τής Βαρδαρίας σλαυόγλωσσοι βουλγαρικής καταγωγής…Μέ τούς όποίους “συνομιλεί” ή κ. Ντόρα Μητσοτάκι…

Εργαστήρια Κυριαρχίας Θεών

Είναι σαφώς  οί άνωτέρω Γάλλοι, Βάσκοι, Καλλασσαίοι περισσότερον ΄Ελληνες έκείνων τών έκ Ταταρίας καί λοιπών έκ χωρών τού Καυκάσου προερχομένων καί παρεπιδημούντων. Πολλοί τών όποίων δέν είναι όμογενείς έκ Πόντου…΄Αφού, μόνον είς τόν νομόν Θεσσαλονίκης, ή νύν διοίκησις τής Νομαρχίας Θεσσαλονίκης προσεδιώρισεν διά στοιχείων τό 2002 ότι ή προηγουμένη αύτής νομαρχιακή άρχή δέν προώθησεν, προφανώς χάριν ψηφοθηρίας, πρός ένέργειαν τούς φακέλλους 100.000 τοιούτων παρανόμων “έλληνοποιήσεων”!…Καί ή νύν όμως νομαρχιακή διοίκησις ουδέν, έπί μίαν έξαετίαν,σχετικώς έπραξεν.΄Ησκησεν, ώς προκύπτει έκ τών πραγμάτων,μόνον άντιπολίτευσιν διά τήν άντιπολίτευσιν!… Οί όποίοι τοιούτοι “έλληνοποιηθέντες” ήγόρασαν, ώς κατηγγέλθη άλλωστε καί ένώπιον τού Κοινοβουλίου, έπί τή βάσει άναφορών φορέων τής Θεσσαλονίκης, έναντι χρημάτων δολαρίων, είς Μόσχαν καί Τυφλίδα, άπό έπιτηδείους χαλκευτάς, τοιαύτα δελτία “ταυτοτήτων”!…΄Η “ταρίφα” μιάς τοιαύτης ήτο, είς…ίσοτιμίαν δολαρίου πρός τό έλληνικόν νόμισμα, είς τό ποσόν τών 1.500.000 δραχμών!… Διά τών τοιούτων ψευδών “παραστατικών” είσέβαλον οί τοιούτοι άλλότριοι άκολούθως είς τήν ΄Ελλάδα! Είσέβαλον ώς έποικισταί, προσποιούμενοι τούς… “Έλληνας”… Αύτοί οί όποίοι, οί πλείστοι έξ αύτών, άπαξιούν ν΄ άκήσουν παραγωγικάς έργασίας…΄Ενώ άποστρέφονται καί δέν φθέγγωνται έπί δύο ήδη δεκαετίας  τήν ΄Ελληνικήν ν!…Διότι εμμένουν είς τά  τουρκόφωνα καί άλλα ίδιώματα τών περιοχών προελεύσεώς των…Καί τούτο, επειδή δέν μετέχουν-δέν θέλουν άλλωστε νά μετέχουν, ώς άλλότριοι- τής ήμετέρας ς…


Έν Θεσσαλονίκη 25.08.2009

Διά τόν “ΓΛΩΣΣΙΚΟΝ ΟΜΙΛΟΝ” τού Συλλόγου “ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ” Θεσσαλονίκης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
www.ellanikos.gr (Γλωσσικός Όμιλος) / ellanikos@gmail.com

0 0 ψήφοι
Article Rating

Συνδρομή
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα θέλαμε τις σκέψεις σας, σχολιάστε.x