ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΘΗΚΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΘΗΚΟΝ


0 0 ψήφοι
Article Rating

«Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»-ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
www.ellanikos.gr

Έν Θεσσαλονίκη τή 14η  Δαδιφορίου 2010 μ.΄Α.Τ.

ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΘΗΚΟΝ

Συνιστά έντροπήν διά μίαν κοινωνίαν 10.000.000 άνθρώπων ή μή έπίλυσις τού ζητήματος τής έξασφαλίσεως είς τό έργασιακόν δυναμικόν αύτής παραγωγικών οίκονομικών δραστηριοτήτων! Καί τούτο, διότι είναι δεδομένον ότι ή ΄Ελλάς, διά τού Εύρωπαϊκού Ταμείου, έξησφάλισεν τοιούτους πόρους, οί όποίοι τής παρείχον τά ύπερμέσα πρός κάλυψιν όλων τών έκκρεμοτήτων άπασχολήσεως- καί δή διαρκούς τοιαύτης- είς όλους τούς παράγοντας τής έργασίας…΄Εσπαταλήθησαν, όμως, οί τοιούτοι πόροι!…Καί νύν εύρισκόμεθα είς τό μηδέν!…Κατέστημεν έπαίται διαφόρων “Ξένων Κέντρων ΄Αποφάσεων”΄…Κατέστημεν ή χλεύη τών όρκισμένων έχθρών μας, ώς θά έλεγεν καί ό άείμνηστος Γεώργιος Παπανδρέου, ό Πρεσβύτερος.
Τόν όποίον ό έγγονός δέν τόν…άντιγράφει, τούλάχιστον…Είς ούδέν τόν μιμείται καταλλήλως άσκούμενος…Ούτε είς τήν ρητορικήν του δεινότητα, ούτε είς τήν γνώσιν τής ΄Ελληνικής Γλώσσης…Τήν όποίαν άείποτε κατακρεουργεί σολοικίζων άνυποφόρως…Μιμείται είς τούτο τούς ψευδοδημοτικιστάδες παρακμίας φίλους του…Οί όποίοι έφερον τήν Άγλωσσίαν είς τόν τόπον…Ούτε τόν μιμείται καί είς τό Πατριωτικόν του Πάθος…Ό πάππος του έγένετο, προλαβών τους Άποστάτας, μόνος Παραστάτης τής Κύπρου, ως άποστείλας μεραρχίαν φυλάκων τής άνεξαρτησίας της…Ό έγγονός άντιθέτως έχλεύασεν τον θεματοφύλακα της Κυπριακής και Έλληνικής ύπερηφανείας, τόν  Έσχατον των Έλλήνων, Εύστάθιον-Τάσσον Παπαδόπουλον…Τό όποίον Πατριωτικόν Πάθος είναι συμφυές πρός τό Δημοκρατικόν ΄Ιδεώδες…Συναγελάζεται όμως μέ μερικούς “έκσυγχρονιστάς” τής παρακμής, διαιτωμένους άπό τό καθημαγμένον Δημόσιον Ταμείον,καί ύποκρινομένους τούς “προοδευτικούς”, τούς άγοντας τήν ΄Ελλάδα είς τόν Άστικόν Έκφυλισμόν…΄Αλλά καί μέ έκείνους, οί όποίοι ύλακτούν κατά πάντων, οί όποίοι θέτουν πρό και ύπέρ πάντων τήν ύπεράσπισιν τής Έλληνικότητος τού λαού καί τού ΄Εθνους μας…Οί όποίοι εύρίσκονται είς διαρκή διάστασιν πρός έκείνους τούς ψευδοκοινωνιστάς τής καλουμένης άριστεράς τού μοναρχευομένου κρατικοτρόπου καπιταλισμού…Οί όποίοι δεν…έδυσκολέυθησαν να… έκποιήσουν τήν Μακεδονίαν τό 1948, είς τό χωρίον Μελισσοχώριον Θεσσαλονίκης, είς τόν άλήστου μνήμης Ίωσήφ Μπρός(τόν προκαλέσαντα το λεγόμενον «Μακεδονικόν» έβραιοπολωνόν ψευδοΤΙΤΟ), ώς έάν ήτο οίκόπεδόν των!…Όπως ένα μέγα…οίκόπεδον τήν έθεώρησεν την ΄Ελλάδα καί ό άλήστου μνήμης Καραμανλισμός…Καί άντί πραγματικής οίκονομικής άνασυγκροτήσεως, ή όποία θά προήρχετο κυριώτατα διά τής ένισχύσεως τής άσκήσεως τών διακοσίων(200) άγροτικών δραστηριοτήτων-έπαγγελμάτων, μετέβαλεν τά άστη όλα είς…”μπετόν άρμέ”, άστικοποιήσας τό ήμισυ καί πλέον τών Έλλήνων άγροτών, πέραν έκείνων, τούς όποίους έστειλε είς τήν άλλοδαπήν, ίνα “άναζητήσουν τάς περιπετείας τού Όδυσσέως”, ώς φαιδρότατα, άλλά μέ…”σοβαρότητα”(!!!), έλεγεν ό Παναγιώτης Κανελλόπουλος…

Εκδηλώσεις με την Ρέα Καραγιάννη

Τήν ΄Αγροτικήν Οίκονομίαν καί Κοινωνίαν όφείλομεν να άνασυγκροτήσωμεν… Έπιβάλλεται νά τεθή ό Έλλην πρό τών εύθυνών του…΄Απαιτείται ν΄ άρχίση καί πάλιν νά έργάζεται μέ τά χέριά του καί νά δημιουργή…Καί νά έξέλθουν οί νέοι άπό τά άντρα τής ραστώνης, τής καφετέριαις καί τά ψευδοπανεπιστήμια… Νά έπανακοινωνήσουν μέ τά Νάματα τής Μητρός Δήμητρος…Καί νά έργασθούν χάριν καί τής ίδικής των, ψυχικής κυρίως, εύεξίας καί τής κοινωνικοοικονομικής εύταξίας…Καί όχι νά στοιχίζωνται έπιδιώκοντες τήν έξασφάλισιν τών…έπιζήλων θέσεων, -του τής σημερινής νοοτροπίας άτομικού κυρίως εύτελισμού-, τού…γκαρσονίου καί τού θεληματάρη!…Ό άστισμός τής σήμερον μέ τά “χρηματιστήρια”, καί τά συναφή, μόνον κοινωνικούς έργάτας καί έπιτελούντας τό καθήκον άπό καθήκοντος πρός τόν τόπον μας δέν προάγει…Παράγει…κοινωνικά παράσιτα… Θέλομε οί Έλληνες νά άγαπήσουν τήν Γενεθλίαν Πατρίδα…Καί νά έργασθούν ύπέρ τού μέλλοντος αύτής…Όπερ δέν θά τό πράξουν οί άλλότριοι-καί δή οί φανατικώτεροι τών μουσουλμάνων- Πακιστανοί, τούς όποίους ό κ. Γεώργιος Ά. Παπανδρέου θέλει νά τούς…μεταλλάξη(άστειότητες…) είς… “ήμετέρους” καί νά τούς παράσχη…έλληνικήν ταυτότητα, όταν αύτοί ένα έθνος άναγνωρίζουν: τό Μουσουλμανικόν, μέ άρχηγόν τόν ΄Αλλάχ…Ό όποίος μέ τόν Ίεχωβάν παρέα, μόνον τήν έξόντωσιν τού Έλληνισμού άπεργάσθη άνά τούς άιώνας, καί διά τών βιαίων έξισλαμισμών Έλλήνων  καί διά τών έπαισχύντων παιδομαζωμάτων Έλληνοπαίδων…

Όθεν,  άναγκαιοί ή άλλαγή πολιτικών, κυβερνητικών, διοικητικών και κοινωνικών διαθέσεων είς ό,τι άφορά τον κοινωνικοοικονομικόν προσανατολισμόν της ΄Ελλάδος.΄Απαιτούνται προδιαθέσεις και πρωτοβουλίαι, αί όποίαι θ΄ άφορούν τήν άνασύνταξιν, την άνάταξιν της Πραγματικής Οίκονομίας, της Άγροτικής Οίκονομίας, τής Κοινωνίας καί τόν Πολιτισμού τών ΄Αποχειροβιώτων  Άγροτών. Τού Πολιτισμού τών έκβληθέντων άπό τήν κοινωνικοοικονομικήν καί πολιτιστικήν ζωήν μας, άπό τάς άνθελληνικάς ήγεσίας τού τόπου καί άπό τόν άνερμάτιστον λαόν μας,  Διακοσίων(200) Άγροτικών ΄Επαγγελμάτων… ΄Ερρέτω προς τούτο, βεβαίως, το…καθεστώς έκείνων τών ψευδαγροτών, άρακτών είς τά καφενεία τεμπέληδων, ύπέρ τών όποίων έργάζονται τά φυτοκτόνα και ζωοκτόνα δηλητήρια(«φυτοφάρμακα»), τά λιπάσματα καί οί… άλβανοί… Το ένδιαφέρον, όμως, των πολιτικών, κυβερνητικών, διοικητικών  παραγόντων στρέφεται προς ένίσχυσιν δραστηριοτήτων, αί όποίαι ένδιαφέρουν τούς κομπιναδόρους τού χρηματιστηρίου καί πάντα τά κοινωνικά παράσιτα τού τόπου μας τά άσκούντα «άέριτζήδικα» έργα…Μεταξύ τών όποίων καί ούκ όλίγα προέρχονται έκ τού… “προοδευτικού χώρου”… Όλοι αύτοί, και όλοι οί άλλοι οί ψευδάνεργοι του ΟΑΕΔ, διά Συνταγματικής Έπιταγής, θα πρέπει, προκειμένου να τύχουν παροχής Δελτίου ΄Ελληνικής Ταυτότητος, να προσκομίζουν βεβαίωσιν άρμοδίως, ότι έχουν έργασθή είς άγροτικά έργα(άναδασώσεις κ.λ.π.) έπί τινα χρόνον, άνεξαρτήτως ποίον έπιτήδευμα μετέρχονται κατόπιν είς τον βίον των…Τοιαύτην ρύθμισιν έπεφύλασσεν να θέση ό άείμνηστος ΄Ιωάννης Καπποδίστριας(Άγροτικά Πανεπιστήμια), ό Πατήρ της Δημοκρατίας ΄Αλέξανδρος Παπαναστασίου(Σχολικοί Κήποι), ένώ περί τούτου έπρονόησεν το φιλανδικόν έκπαιδευτικόν σύστημα…

΄Από τό σημερινόν κοινωνικοοικονομικόν τέλμα θά έξέλθωμεν, όταν άποφασίσωμεν νά έργασθώμεν καί νά συνεργασθώμεν ύπέρ τής ΄Ελλάδος…Καίτοι κάποιαις “σειρήναις” τής πνευματικής παρακμής, άπό πανεπιστημιακούς(!!!) μάλιστα θώκους, μέ περισσήν άναίδειαν λέγουν πώς “Έλλάς καί ΄Ελληνες δέν ύπάρχουν”!…Πώς τούς όρους αύτούς τούς έφεύρεν μάλλον ό…΄Αλή Πασάς τών Ίωαννίνων καί ή…έθνοεγωκεντική παρέα του!…


Αύτοί, οί όποίοι “εύαγγελίζονται” τήν Πρασίνην ΄Ανάπτυξιν δέν έχουν, είμή νά άρχίσουν νά τήν ύλοποιούν κάποτε…΄Ας άρχίσουν μέ τήν άξιοποίησιν τών…άνεμομύλων άπάσης τής χώρας πρός παραγωγήν ήλεκτρισμού, πέραν τής άλέσεως καί τού άλεύρου της, άπολειπούσης πλέον, Κονδύλως, ώς λέγει τό δημώδες άσμα…Όχι άερολογίαι καί φούμαρα…Καί πολυ περισσότερον, όχι άνοιγμα τών διαθέσεων τής βουλιμίας τών καραδοκούντων νά έπιπέσουν καί έπί άλλων κοινοτικών κονδυλίων άρπακτικών καί τρωκτικών τής δημοσίας οίκονομίας…Τά όποία, ένώ έχουν καταστή παγκοίνως γνωστά, ούδεμίαν κύρωσιν έχουν μέχρι τούδε ύποστή διά τάς σχετικάς λαθροχειρίας, τάς όποίας έχουν διαπράξει, άλλά έξακολουθούν νά διεκδικούν άδιαντρόπως καί θέσεις…διαχειριστών τής Έλληνικής διοικήσεως!…

Έρρωσθε! Οί ήμών μεθ΄ ύμών.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 


0 0 ψήφοι
Article Rating

Συνδρομή
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα θέλαμε τις σκέψεις σας, σχολιάστε.x