ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ: ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ: ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ


0 0 ψήφοι
Article Rating

“Ορθοδοξία” (Χαριστική … Βολή) η αλλιώς Σοφοδοξία ή Δοκησισοφία
(Αυστηρώς Ακατάλληλο για χριστιανούς. Εάν είστε χριστιανός μην διαβάσετε τα παρακάτω.)

Λέξις ανύπαρκτη εις το Αρχαίο Ελληνικό Λεξιλόγιο. Πράγματι το πλέον ενημερωμένο Λεξικόν Αρχαίας Ελληνικής του ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ θεωρεί ανύπαρκτη την λέξι “Ορθοδοξία”, και από την λέξη “ορθοδίκης” περνά αμέσως στην λέξι “ορθοδρομέω”, διότι η λέξις “ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ” είναι ανύπαρκτη στα κείμενα των Αρχαίων Πατέρων ΚΑΙ ΩΣ ΕΝΝΟΙΑ. Υπάρχει σοβαρός λόγος γι' αυτό.
Πράγματι στην δεύτερη μεταφορική της έννοια η λέξις “ορθός” σημαίνει “σωστός, αληθής, ακριβής” με εφαρμογές αρχαίων ιδιωματισμών: το “ορθ' ακούω” ήτοι “ορθώς αποκαλούμαι”, το “οθρώ λόγω” ήτοι “κατ' αλήθειαν” ή “κατά ακριβολογίαν”, και το “ορθώς λέγω” ήτοι ομιλώ εν πάσει αποδεδειγμένη αληθεια.

Το δεύτερο συνθετικό της λέξεως ήτοι το “δοξία” ή “δόξα” είναι το ουσιαστικό του ρήματος “δοκέω” ή “δοξάζω” με πρώτη κυριολεκτική ερμηνεία τα:
“σκέπτομαι, υποθέτω, νομίζω, φαντάζομαι”.
Με την ανωτέρω ανάλυση ετυμολογίας η λέξις “ορθοδοξία” αντιστοιχεί ακριβώς στις συνώνυμες λέξεις-συνθετικά “ορθοσκέψις”, “ορθοϋπόθεσις”, “ορθονομιζόμενον”, και “ορθοφαντασία”, ήτοι αντιστοιχεί σε “σχήματα οξύμωρα” κατ' αρχαία γλώσσα ή σε “σχήματα μωρίας οξείας μορφής” κατά μετάφρασι.

Διότι η “προσωπική σκέψις” του καθενός η διαφέρουσα κατά κανόνα από την προσωπική σκέψι των άλλων, δεν είναι κατ' ανάγκη η ορθή.

Εργαστήρια Κυριαρχίας Θεών

ότι το “προσωπικό υποθέτειν” του καθενός το διαφέρον κατά κανόνα από το προσωπικό υποθέτειν των άλλων, δεν αντιστοιχεί κατ΄ ανάγκην με το ορθόν.

Διότι το “προσωπικό νομιζόμενον” του καθενός το διαφέρον κατά κανόνα από το προσωπικό νομιζόμενο των άλλων, δεν είναι κατ΄ ανάγκην η αλήθεια.

Διότι η “προσωπική φαντασία του καθενός” η διαφέρουσα ΠΑΝΤΟΤΕ από την προσωπική φαντασία των άλλων, δεν είναι ΠΟΤΕ ακριβώς η αλήθεια.


Διότι αν ισχύσουν αυτά τα οξύμωρα σχήματα τότε οι Αρχαίοι Πατέρες τοποθετούν την λέξι που συνέθεσαν για να αρμόζει στην περίπτωση, δηλαδή “δοκησίσοφος” που σημαίνει ακριβώς “ο θεωρών την δόκησιν-δόκημα-δοκήν-δοκούν ως σοφίαν”,  ήτοι “ο θεωρών την προσωπική του φαντασία ως σοφία δηλαδή ως αποδεδειγμένη γνώση”.

Άρα με τους ανωτέρω ετυμολογικούς αναλυτικούς ορισμούς η Ορθοδοξία είναι δοκησίσοφος ή δοκησίορθος ή ορθοδόκησις … ορθοδοκούσα, απαξιούσα ορθολογικές αποδείξεις προς υποστήριξη των Δογμάτων της.

Πολύ φυσικά, … εφ”όσον και η λέξις Δόγμα σημαίνει κατ”αρχαίοις “το δοκούν”, “το φανταζόμενον”, “το νομιζόμενον”, “το υποτιθέμενον” κλπ.

Ώστε, θα απορήσει έντρομος ο πιστός χριστιανός ορθόδοξος, “ώστε η θρησκεία που πιστεύω είναι άθροισμα νομιζομένων – υποτιθεμένων – φαντασιών ήτοι πραγμάτων “δοξίας” και “δοκήσεως”, συνιστόν “άθροισμα δοκησισοφίας”;

Ναι αναγνώστη διότι μη τολμούσα η θρησκεία σου να δεχθεί λογικό έλεγχο των υποθέσεων της και των φαντασιών της, αυτο-προσδιορίσθηκε με την ονομασία “ορθοδοξία” ήτοι “ορθοφαντασία” ήτοι “ορθοδοκούσα” ήτοι “σοφοδοκούσα” ήτοι “δοκησίσοφος”.

Ναί αναγνώστη διότι έπρεπε δια της “δοκήσεως” να πεθάνει ο “Ορθός Λόγος” των Αρχαίων Πατέρων σου, Γιγάντων του Πνεύματος, οι οποίοι κατά την Ορθοδοξίαν … “οι σοφοί των Αθηνών εμωράνθησαν”.

Πως “εμωράνθησαν” εφ”όσον εκ ταυτότητος η Ορθοδοξία αποφεύγει την διαλεκτική αναμέτρηση με τον Ορθό Λόγο ή Ορθολογισμό;

Πως “εμωράνθησαν” από ισχυρισμούς φαντασίας και “δοξίας” της Ορθοδοξίας ανίκανους να αντιπαλέψουν την Αποδεικτική Λογική του Ορθολογισμού των Αρχαίων Ελλήνων;

Πως η “δοξία” εμώρανε τον Ορθό Λόγο, εφ”όσον είναι εκ ταυτότητος και κατ”ορισμόν “δοκησίσοφος”;

Από ποιούς “εμωράνθησαν οι σοφοί των Αθηνών”, από δοκησίσοφους της “δοξίας”; Ποιος θα επισημάνει ότι “ελληνοχριστιανικόν” πνεύμα σημαίνει την οξυμωρία: “πνεύμα αποτελούμενον από σοφία και δοκησισοφία;”

Ποιος θα καθαρίσει την δοκησισοφία του χριστιανισμού από την Σοφία των Αρχαίων Πατέρων, ήτοι την κόπρο από τον χρυσό;

Δεν θα το κάνουν αυτό οπωσδήποτε οι αποτελούντες την “Ένωση Χριστιανών Ελλήνων Επιστημόνων” οι εκ προοιμίου δεχθέντες ότι η Αποδεδειγμένη Επιστήμη μέσω Πειραμάτων, μπορεί να συμβιβασθεί με την Αναπόδεικτη “Δοξία” και τα αυθαίρετα Δόγματα-Δοκήματα-Φαντασιώσεις του Χριστιανισμού.
Διότι αν Επιστήμων σημαίνει ο Επιστάμενος – Επιστάμενος Αποδειγμένης Σοφίας μέσω Ορθού Λόγου-, και αν Χριστιανός Οθρόδοξος σημαίνει ο Υποθέτων Δοκησισοφίας και Φαντασίας, τότε η ανωτέρω “ένωση” αυτοχαρτηρίστηκε με το οξύμωρο σχήμα “Ένωση Δοκησισόφων Ελλήνων Σοφών“…

Δεν θα το κάνουν αυτό οι “Χριστιανοί Πολυτελείας” Τέκτονες, οι Τυφλώς και Αναποδείκτως πιστεύοντες εις τον Εξωκοσμικόν Λόγον του “Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος” ή του “Πολιτικού Μηχανικού του Σύμπαντος” ή του “Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου του Σύμπαντος”…

Δεν θα το κάνουν οι Δοκησίσοφοι της Ακαδημίας Αθηνών του έτους 2009, οι ουδέποτε καταστάντες ικανοί να λύσουν τα υποδήματα των Μαθητών της Ακαδημίας του ος, των οποίων οι Καθηγητές εσφάγισαν από τους πνευματικούς προγόνους Δοκησισόφους εκείνων των Δοκησισόφων που διόρισαν και εξέλεξαν τους “ακαδημαϊκούς” του 2009…

Δεν θα το κάνει η αυτοαποκαλούμενη “πνευματική ηγεσία της χώρας” η αποτελούμενη από εγκάθετους ορκισμένους σε Κυβερνήσεις ς Δοκησισοφίας, ορκιζόμενες με την σειρά τους ενώπιον Δοκησισόφων Τράγων Αρχιεπισκόπων της Ορθοδοξίας.

Διότι όλοι οι ανωτέρω Σύγχρονοι Δοκησίσοφοι ΕΜΩΡΑΝΘΗΣΑΝ και ΕΤΥΦΛΩΘΗΣΑΝ από το πνεύμα το .. άγιον της Τυφλής Αποδοχής Θρησκευτικών-Πολιτικών και Οικονομικών Δοκησισοφιών εβραιοτουρανικής προελεύσεως.

Είναι ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ το Έλκος και το Καρκίνωμα της “Δοξίας” και της “Δοκησισοφίας”. Αν το αφήσει κανείς να καταλάβει τα Θρησκευτικά Ζητήματα, αυτό επεκτείνεται και στα Πολιτικά και στα Οικονομικά Ζητήματα.

Με τον τρόπο αυτό διαφθείρεται Ένα Ολόκληρο Έθνος δεχόμενο κατ' ΕΠΕΚΤΑΣΙ, λόγω κεκτημένης ταχύτητος φθοράς του Λογικού, την “Δοξία” ανεφάρμοστων Πολιτικών Θεωριών ς Φαντασίας, και την Οικονομική “Δοξία” ανεφάρμοστων Οικονομικών θεωριών της Οικονομικής Φαντασίας.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ οι ανωτέρω τρεις “Δοξίες” ς – Οικονομίας, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ η αφελής φαντασίωση κάποιου “τρελλού επιστήμονα”, ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ “Δοξίες” δηλαδή Ψευδοδοξίες και στην πραγματικότητα Απάτες προς εξαπάτησι αφελών οπαδών. Διότι μόνον με προκαθορισμένη χειραγώγιση είναι δυνατόν να συμπέσουν ακριβώς οι “Δοξίες” και τα Φανταζόμενα πολλών Φαντασμένων “ηγετών” ταυτοχρόνως.

Στο σημείο αυτό, η Ορθοδοξία εδηλητηρίασε τον Ελληνισμό με το Πνεύμα της Ολοκληρωτικής Ψευδοδοξίας ς – ς – Οικονομίας, διότι επιβάλοντας τον μόνον στον Τομέα των Ύψίστων Ζητημάτων της ς, επροκάλεσε την εύκολη επέκταση του δηλητηρίου στα Κατώτερα Ζητήματα ς και Οικονομίας, προκαλώντας την γένεση των Τεράτων της ς θρησκείας και της Οικονομικής ς.

Θρησκευτική Δοκησισοφία, Δοκησισοφία και Οικονομική Δοκησισοφία, αυτά είναι τα Εκτρώματα τα χαρακτηρίζοντα τον “σύγχρονο” “ελληνοχριστιανικό πολιτισμό”… Δια να δύνανται σήμερα οι ανοητώτεροι των ανοήτων “συμβιβαστές διανοούμενοι” να διατείνωνται ότι ο υπήρξε Υποφήτης – Πρόδρομος που προετοίμαστε την οδό στον Χριστιανισμό της “Δοξίας”.

Στην έσχατη έντρομη προσπάθεια χαλιναγωγήσεως του Γίγαντα Ελληνισμού, θέλουν δηλαδή να τον πείσουν ότι ο Ενδοκοσμικός Λόγος που επρέσβευε προετοίμασε το δρόμο του ανύπαρκτου Εξωκοσμικού Λόγου της “Ορθοδοξίας”

Θέλουν αν τον πείσουν ότι ο Ορθολογισμός που επρέσβευε προετοίμασε τον δρόμο στην Δοκησισοφία της “Ορθοδοξίας”.

Υπάρχουν όμως οι Ελεξίνοες που δεν πείθονται και απαντούν στο άνομο αισχρό αυτό πάντρεμα Ελληνισμού και Χριστιανισμού:
ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΟΣ Ο ΓΑΜΟΣ ΑΧΡΕΙΟΙ, ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΔΕΝ ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ ΛΕΠΡΟΥΣ ΝΑΝΟΥΣ !!!

Πηγή…

0 0 ψήφοι
Article Rating

Συνδρομή
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα θέλαμε τις σκέψεις σας, σχολιάστε.x