ΟΙ ΑΝΔΡΕΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ “ΑΝΔΡΙΑΝΤΕΣ” ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

ΟΙ ΑΝΔΡΕΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ “ΑΝΔΡΙΑΝΤΕΣ” ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ


0 0 ψήφοι
Article Rating

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
“Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ”
ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΝΔΡΕΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ “ΑΝΔΡΙΑΝΤΕΣ” ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ…

Έάν έπρόκειτο ν΄ άνεγερθούν άνδριάντες τών φιλοσόφων Δημαράτου Κύρκα καί ΄Εργοτέλους ΄Ελευθεροπούλου, τών Θεσσαλονικέων Ποιητών Φιλίππου καί ΄Αντιπάτρου, τού Παύλου Μελά, τού Τέλλου Άγαπηνού, τού Αίνιάνος Μαζαράκι, τής Πηνελόπης Δέλτα, τού Εύριπίδου Μπακιρτζή, τών άγωνισθέντων ύπέρ τής ΄ς τής Μακεδονικής Γής (τήν όποίαν σήμερον ξεπωλούν τινές, μέ άνοχήν τού κράτους, μέ συμβολαιογραφικάς πράξεις, είς σλαύους, χαχαμίκους, κρυπτοτούρκους καί γερμανούς, ένώ λαθρομετανάσται (όχι Ίωνες-Πόντιοι Έλληνες) έκ τής ΄Υπερκαυκασίας, Μέσης καί Έγγύς ΄Ανατολής, ύπέρ τάς 300.000 σήμερον, έχουν έγκατασταθή είς τά πέριξ καί έτυχον μάλιστα τής συνδρομής διά τήν κτήσιν ψευδών στοιχείων “έλληνικής” ταυτότητος!)  έκθύμως οί τήν ίστορίαν τής πόλεως μας γινώσκοντες Θεσσαλονικείς θά κατέθετον τόν όβολόν των πρός ίκανοποίησιν μιάς έθνικής άνάγκης άναδείξεως τών προσωπικοτήτων έκείνων, αί όποίαι έλάμπρυνον τόν πνευματικόν, έθνικόν  καί δημόσιον βίον, διά τού έργου καί τής έν γένει δράσεώς των είς τό άστυ τού Διονύσου Καδμίλλου Καβείρου Δημητρίου καί τήν ν εύρύτερον….΄Αντ΄ αύτών… προεκρίθη άπό τήν νύν δημοτικήν άρχήν ή ύποβολή τού δημοτικού ταμείου είς δαπάνην 240.000,00 εύρέων πρός άνέγερσιν άνδριάντος τού Κωνσταντίνου Καραμανλή τού θείου τού προηγουμένου πρωθυπουργού, καί τό στήσιμον αύτού είς …περίβλεπτον μάλιστα θέσιν παρά τό “ΟΛΥΜΠΙΟΝ” τής Πλατείας ΄Αριστοτέλους!

Μετά τήν αίσχράν άπόφασιν τής αύτής άρχής τής έπιτρέψεως είς τούς μισαρούς έχθρούς τού ΄Ελληνισμού έπήλυδας καί παρασιτούντας μουσουλμάνους τής άνεγέρσεως… τζαμίου είς χώρον όπισθεν τού Διοικητηρίου τής πόλεως, όταν οί ΄Ελληνες Θρησκευταί δέν δικαιούνται νά τελούν ίεροπραξίας είς τά ΄ τών πρό τής λαίλαπος τού έβραιοχριστιανισμού Προγόνων μας καί άπαγορεύεται είς αύτούς ν΄ άνεγείρουν συγχρόνους Ναούς τής ΄Ολυμπικής μας ς!- τώρα έκείνο, τό όποίον άκόμη μάς… έλλειπεν ήτο ό άνδριάς τού κομματικού “έθνάρχου” τών δεξιών ψηφοφόρων (καί οί όποίοι βαίνουν μειούμενοι)! Προηγήθη ή άθλία άπόφασις τής αύτής άρχής τής λεηλασίας τού οίκοπέδου πρώην στρατοπέδου, τού πρό τού άρχηγείου τού Γ΄ Σώματος Στρατού, καί κατασκευής έπ΄ αύτού ένός κτιριακού τερατουργήματος (“δημαρχείου”) παρά τήν άκτήν τού Θερμαϊκού, ίνα ίκανοποιηθή ό καϋμός τού νύν δημάρχου τής έξασφαλίσεως… βάθους είς τόν όρίζοντα τών άνυπάρκτων έπί δεκαετίαν ήδη στόχων του διά τόν άσφυκτιούντα άπό τήν τσιμεντοποίησιν οίκισμόν!

Τώρα έρχεται καί ή σειρά τής Πλατείας τού Άριστοτέλους νά… σκιασθή καί άπό ένα… άγαλμα, ένός πολιτικού, ό όποίος άνεδείχθη πρωθυπουργός βάσει τής… θεωρίας τού Παύλου Γκλύξμπουργκ περί έγκαταστάσεως παρ΄ αύτού ώς προέδρου κυβερνήσεως καί τού κηπουρού τών άνακτόρων!. Καί ό πρωθυπουργός αύτός, έγκατασταθείς ώς έγκατεστάθη,τόν τόπον έδίχασεν. Τούς Έλληνας προεκάλεσεν πλειστάκις… Τούς τής Δημοκρατικής Παρατάξεως Έλληνας Φιλοπάτριδας, άπό ύπαρξιακόν φόβον καί ύποβολήν κομματικής έμπαθείας, άπεκάλει καί έξύβριζεν ώς “συνοδοιπόρους” έχθρών τής Δημοκρατίας!…  Τήν νέαν τής έποχής του γεννεάν έξαπόστειλεν είς Γερμανίαν,Αύστραλίαν, Καναδά καί , ίνα άπαλλαγούν οί άγγλοαμερικανοί άλήται καί άλλων ένδεχομένων… “άνταρσιών” (άπό πειναλέους!)… Τά Μέτρα Είρηνεύσεως (μετά τόν Έλληνοελληνικόν πέλεμον τών 1945-1949) τού Νικολάου Πλαστήρα τά άνεκάλεσεν όλα!… Τήν ΄Ελληνικήν Κοινότητα τής Πόλεως έγκατέλειψεν τό 1955 είς τήν τουρκικήν θηριωδίαν-γενοκτονίαν!… Τούς δοκιμαζομένους τό 1958 άπό τούς τούρκους κακοποιούς ΄Ελληνας κατοίκους τών νήσων ΄Ιμβρου καί Τενέδου περιφρονητικώς άπεδοκίμασεν, όταν έπεκαλούντο τήν ΄Ελληνικήν συμπαράστασιν, είπών είς δημοσιογράφους: “… Ώχ, μωρέ, θά άσχολούμαι τώρα μέ μερικούς ψαράδες στό Αίγαίον…”(!!!). Τήν Κύπρον κατεπρόδωσεν, δεχθείς, μέ τήν παρότρυνσιν τών έχθρών τού ΄Ελληνισμού άγγλων, ώς συνιδιοκτήτας αύτής τούς τούρκους κατά τήν κατάρτησιν τών έπαισχύντων “Συμφωνιών” τής Ζυρίχης καί τού Λονδίνου, ένώ τόν Αύγουστον τού 1974, μετά τήν τουρκο-άγγλοαμερικανικήν, τή συνδρομή καί τής άεροπορίας τού Καντάφι, είσβολήν, προκειμένου ν΄ άποφύγη, ν΄ άποσείση τάς προσωπικάς εύθύνας του, ώς έπανελθόντος, ώς έπανήλθεν είς τήν έξουσίαν πρωθυπουργού, είπεν τό άχαρακτήριστον  έκείνο: “Ή Κύπρος είναι μακράν” καί δέν θ΄ άποστείλωμε στρατόν!!! Τού αύτού “ίδέα” ήτο ή καταστροφή τών ΄Ελληνικών πόλεων μέ τήν αίσχράν έφεύρεσιν τής… άντιπαροχής… Βάσει τής όποίας οί έπί Κατοχής μπακάληδες άνεδείχθησαν είς… έργολάβους οίκοδομών, άλλά καί είς έργολάβους πάσης έργολαβίας… Είς τούτο, είς τό έγκλημα αύτό, βεβαίως, συνέπραξαν  γραφεία “πολεοδομιών”, πολιτικών μηχανικών, συμβολαιογράφων, δικηγόρων, μεσιτών, έσμοί “οίκοδόμων”-δομικών έργατών(καί τών “συνδικάτων” των) καί “οίκοπεδούχων, άλλά καί…τυμβωρρύχων καί άρχαιοκαπήλων, λεηλατησάντων τό ίστορικόν κέντρον τής πόλεως τού Καβείρου Δημητρίου!… (Όλοι αύτοί ένα σκοπόν είχον: “Ό,τι καταφέρομεν καί άρπάξομεν”(!!!). Οί πάντες  τούτων ήσαν μειωμένων έθνικών άντανακλαστικών, άλλά καί κοινωνικής οίκονομικής σκέψεως, ώς εύκαιρισταί, καιροσκόποι!)… ΄Ιδική του “ίδέα”, μέ έπίνευσιν τών άγγλοαμερικανών καί τών “οίκονομολόγων” του τής κακιάς ώρας, ήτο ή άπαγροτοποίησις τής ΄Ελλάδος καί ή συγκέντρωσις τού ήμίσεος τού πληθυσμού αύτής είς τό Άττικόν Λεκανοπέδιον… Τό όποίον “έσφαγιάσθη” άπό τούς καταληψίας, τούς έργολάβους καί τόν έρπητα τής τσιμεντοποιήσεώς του… Ό ίδιος άφήκε τό θέμα τής ύποκλοπής άπό τούς βουλγαροσλαύους τού όνόματος τής ς μας νά έξελείσσεται είς βάρος μας…Καί ούδέποτε κατήγγειλε τούς ένορχηστρωτάς αύτής τής άθλιότητος, τόν πολωνοεβραίον Ίωσήφ Μπρός, τόν ψευδοΤ.Ι.Τ.Ο.δικτάτορα τής Νοτιοσλαυίας, καί τούς Άκατονομάστους κακοποιούς τού γνωστού άνθελληνικού κογκλαβίου τών , τόν ΄Αβραάμ Μπέν ΄Ελεαζάρ ή Χένρυ Κίσσιγκερ, τόν δοσίλογον τής ΄Ελλάδος(1967), τής Χιλής(1973) καί τής Κύπρου (1974) κ.λ.π.! Έν τέλει καί τήν Έλλάδα καί τούς ΄Ελληνας άπεκάλεσεν κατά άχαρακτήριστον τρόπον ώς όντας… “…ένα άπέραντον φρενοκομείον…”, όταν άπεδοκιμάσθη άπό τήν βουλευτικήν πλειονότητα τώ 1985 καί άπεπέμφη άπό τήν Προεδρίαν τής Δημοκρατίας…

Εργαστήρια Κυριαρχίας Θεών

Δι΄  όλα αύτά καί άλλα έκρίθη άπό ώρισμένους πώς πρέπει νά τιμηθή μέ άνδριάντα είς τό κέντρον τής πόλεως Θεσσαλονίκης ό κομματικός των “πατριάρχης”!… Τήν στιγμήν καθ΄ ήν ή χώρα άναζητεί τρόπους διεξόδου άπό τήν δεινήν οίκονομικήν κρίσιν, ή όποία τήν μαστίζει, καί περιέρχεται ή κυβέρνησις αύτής άπαντα τά κέντρα τών διεθνών τοκογλύφων, ίνα έξασφαλίση τούς μισθούς καί τά… έπάλληλα έπιδόματα τών δημοσίων καί δημοτικών ύπαλλήλων της, κάποιοι σφυρίζουν άδιαφόρως, εύρίσκουν… προχείρως 240.000,00 εύρέων διά τήν ίκανοποίησιν τού άνωτέρω σκοπού των, καί άποδεικνύουν ότι “ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΑΝ” τής ΄Ελλάδος καί τών προβλημάτων της, βιούντες τήν άταραξίαν τού βολεύματος διά τού έπαγγελματισμού είς τόν πολιτικά καί τά διοικητικά πράγματα τού δυστήνου τόπου μας…


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

0 0 ψήφοι
Article Rating

Συνδρομή
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα θέλαμε τις σκέψεις σας, σχολιάστε.x