ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΚΟΣΜΟΝ


0 0 ψήφοι
Article Rating

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΙΔΕΑΙ ΑΥΤΟΥ

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΤΑΚΤΙΣΜΟΣ(ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ) ΕΙΝΑΙ ΕΝΝΟΙΑΙ ΑΝΤΑΛΛΗΛΟΙ. Ο ΕΛΛΗΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΈΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ-ΠΟΛΙΤΩΝ. Ό ΙΣΛΑΜΙΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΟΣ. ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΗΡΥΚΟΣ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ.ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ Ο ΤΟΙΟΥΤΟΣ ΘΕΟΣ ΆΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΒΙΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ!ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ Ο ΤΟΙΟΥΤΟΣ ΘΕΟΣ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ! ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΟΙΟΥΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΕΙΤΑΙ ΤΟ «ΚΟΡΑΝΙΟΝ» ΤΩΝ ΜΩΧΑΜΕΤ-ΑΒΑ.

Έσεται ήμαρ…

Εργαστήρια Κυριαρχίας Θεών

Πρό της έντόνως ήδη έκδηλουμένης πολλαπλής ίσλαμικής προκλήσεως και της είς αύτόν μανδρώσεως  μεγάλων πληθυσμιακών όμάδων έκ χωρών της Μέσης Άνατολής και της Άφρικής, οί εύρωπαϊκοί λαοί θα πρέπει να  άφυπνισθούν άπό τον λήθαργον της έπιπλάστου οίκονομικής «εύημερίας», είς την όποίαν ,κατά μίμησιν της άρρωστημένης άμερικανικής κοινωνίας, προσεχώρησαν, άποσκιρτήσαντες άπό την μόνην ύγιά κοινωνίαν, την Άγροτικήν των άποχειροβιώτων άγροτών…

Άλλά, καθ΄ ό,τι άφορά την Πατρίδα μας, την άντιμετωπίζουσαν ήδη ίσλαμικάς πιέσεις, προκλήσεις και έκτροπάς, κατά το νύν, μόνον με κοινούς Άγώνας των Έλλήνων Έθνικών θέλει έπιτευχθή ή Άνάκαμψις των Έλληνικών Ίδεωδών είς τον σύγχρονον ήμών βίον…. Των Δημοκρατικών και Άνθρωπιστικών Ίδεωδών… Τά όποία άνήρεσαν, όπου διά της βίας έπεβλήθησαν, ό «γαλιλαιϊσμός» («χριστιανισμός») και ό… αύτάδελφός  του ίσλαμισμός… Διά διαρκών Άγώνων θέλει έπέλθει και ή Έθνική μας Άνασυγκρότησις. Θέλουν έπανέλθει αί Ίδέαι περί των άρχών της Άνανεώσεως των Άξιών του Έθνικού μας Βίου. Ή Έθνική Όλυμπική και ή Άμεσος Δημοκρατία δέον όπως άποτελούν τον ύπέρτατον σκοπόν δράσεως παντός έχομένου των Πατρογονικών ήθών και έθών Έλληνος.

Όράτε κατωτέρω το άκολουθούν κινηματογράφημα, ίνα άντιληφθήτε την τοιαύτην διάστασιν βιοθεωρητικών και κοσμοθεωρητικών άντιλήψεων μεταξύ  Έλληνισμού και ίσλαμισμού. Παρακολουθήσατε την προβληματικήν έξέλιξιν της δημογραφικής καταστάσεως των γηρασκόντων και παρακμαζόντων λαών και έθνών της Εύρώπης, καθώς και την δολίαν, την προγραμματισμένην, διείσδυσιν του όλοκληρωτικού μωαμεθανισμού είς τον εύρωπαϊκόν κόσμον. Τά σχετικά μηνύματα είναι προαγγέλματα προς τους Εύρωπαίους του έπερχομένου ίσλαμικού ζόφου και του άφανισμού των Έλληνογενών αύτών πολιτιστικών έπιτεύξεων… Διαγράψτε, βεβαίως, την άποψιν του κινηματογραφικού παραγωγού περί έπελεύσεως της σωτηρίας ήμών άπό το…έλεος του Ίεχωβά! Ώ δυστυχής, ως θα έλεγεν και ό άοίδιμος Ίωάννης Ζίγδης, ό Ίεχωβά και ό Άλλάχ είναι έν και το αύτό!… Αί άνθωπίναι κοινωνίαι τους έγνώρισαν, διά των… «προφητών» των, άμφοτέρους ως έμπαίκτας και τυράννους των άνθρώπων και άποτροπαίους έχθρούς του Φυσικού Νόμου…Τήν Σωτηρίαν ήμών δέον όπως τήν άναζητήσωμεν είς Άνωτέρας Πνευματικάς ς …Και δή είς την Άνωτάτην έναντι πασών τοιαύτην, την Έλληνικήν Όλυμπικήν ν (Έθνική ), καθώς  και είς την Έλληνικήν Πνευματόδοξον Φυσιολατρείαν μας (Λαϊκή )… Και ούδαμού άλλού… Πρός τούτο ό Έλλην Θρησκευτής ύποχρεούται όπως συμβάληι είς τήν άναγέννησιν τών Έθνικών Θρησκείων είς τάς χώρας καί τούς λαούς έκείνους, έκεί όπου τό ίσλάμ λυμαίνεται τάς άνθρωπίνας κοινωνίας καί έκτρέφει τήν δουλοπρέπειαν καί τήν θεληματικήν άρνησιν τού φυσικού προορισμού τού άνθρώπου. Τόν όποίον προορισμόν, κατά τόν πλέον έκφαντορικόν τρόπον, διατυπώνει ή Έθνική Όλυμπική μας : “ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΑΦΗΚΕ ΠΑΝΤΑΣ Η ΘΕΟΣ, ΟΥΔΕΝΑ ΔΟΥΛΟΝ Η ΦΥΣΙΣ ΠΕΠΟΙΗΚΕΝ”…


Παρακολουθήστε τό έξαιρετικόν, -καθ΄ό,τι άφορά τήν έξέτασιν καί μελέτην τών άπισχνάνσεων τών πληθυσμών τών λαών καί έθνών τής Εύρώπης καί τών…ταχυρρύθμων  έπελάσεων είς αύτήν τών λεφουσίων τών περιορισμένων θεωρήσεων φιλελευθέρων άξιών καί άντιλήψεων ίσλαμιστών-, κινηματογράφημα και έξάγετε μετά τούτο τά έκ τούτου συμπεράσματά σας…

{youtubejw}YcsCqxD__Zk{/youtubejw}

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Ίλαίος 2011 μ.Ά.Τ.

«Ε.Θ.Ο.Σ.» «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»

Πηγή: ηλ.τα.


.-
0 0 ψήφοι
Article Rating

Συνδρομή
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα θέλαμε τις σκέψεις σας, σχολιάστε.x