Το Φως της Φύσεως

Το Φως της Φύσεως


Το Φως της Φύσεως, ισχυρίσθηκαν ορισμένα από τα αρχαία μυστή­ρια, ότι είναι η ψυχή του κόσμου και τέμνεται κατά την δράση της σε ατομικότητας. Όμως τη πίστη τους αυτήν την απέκρουσαν άλλα επι­κρατέστερα των αρχαίων μυστηρίων όπως τα Ελευσίνια και προ πα­ντός τα Πυθαγόρεια αλλά και ο τεκτονισμός αποκρούει την πίστη αυτή και αυτό εμφαίνεται σε όλη την αλληγορία του. Η μελέτη του θανάτου, αντικείμενο του τρίτου Βαθμού, ως και η ανάσταση του αν­θρωπίνου Λόγου, αντικείμενο υψηλότερης Τεκτονικής μυήσεως, μας βεβαιώνει περί αυτού εάν προσέξουμε αυτήν. Το Φως δεν είναι η ψυχή του κόσμου, είναι μέρος της ψυχής του κόσμου και μάλιστα εί­ναι η φυσική εκείνη δύναμη, η οποία έφερε την ψυχή του κόσμου εις την αντίληψη του Είναι αυτής, είναι το μέσον της προόδου της ψυ­χής του κόσμου είναι τέλος η δύναμη εκείνη της Φύσεως, από την οποίαν απορρέει ο νόμος της εξελίξεως.

Η ψυχή του κόσμου μετέχει και των τριών δυνάμεων της δημιουργίας, των αλληγορουμένων υπό των τριών στηλών του Ναού μας. Αλλά τα Τεκτονικά τρίγωνα είναι δύο και ανεστραμμένα, έχοντα το μεν ένα την κορυφή του επί της ανατολής το δε άλλο επί της δύσεως και πρέπει να προσέξουμε την έννοιά τους. Το έχον την κορυφή του επί της ανατολής, αναφέρεται εις τον ψυχικό κόσμο ενώ το έχον την κορυφή επί της δύσεως αναφέρεται στον υλικό κόσμο. Αμφότεροι οι κόσμοι είναι της αυτής φύσεως και αυτό το γεγονός δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής των Τεκτόνων τούτο. Η αποκάλυψις πρέπει να συντελεσθεί δια της ιδίας σας μελέτης. Άνευ αυτής τίποτα δεν δύναται να μείνει οριστικώς εις τον Νουν σας. Αλλά ας έλθουμε επί του ακτινοβόλου αστέρος. Το Φως τούτο αλληγορούμενο υπό του γράμματος Γ υπάρχει στην ανθρώπινη μορφή και σε κάθε μορφή! Αλλά κατ’ εξοχήν φαίνεται στην παραγωγή και λειτουργία των ανθρωπίνων αισθήσεων. Προς το Φως τούτο πρέπει να διάκεινται αρμονικώς οι ανθρώπινες αισθήσεις. Διάκεινται δε, όταν ο άνθρωπος ζει κατά τις υπαγορεύσεις της Φύσεως. Τούτο δυστυχώς δεν συμβαίνει στις ανθρώπινες κοινωνίες. Η μη αρμονία των αισθήσεων προς το Φως επέφερε την δημιουργία των παθών, τα οποία ο Τεκτονισμός ζητεί να κατασυντρίψει.

ΣΠΥΡ.  ΝΑΓΟΣ


Σύνδεσμος στην Πηγή…